Запис Детальніше

Підготовка майбутнього вчителя музики до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підготовка майбутнього вчителя музики до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності
Подготовка будущего учителя музыки к использованию компьютерных технологий в профессиональной деятельности
Training of a future Music teacher for the use of computer technologies in professional activity
 
Creator Топорівська, Ярослава Володимирівна
 
Subject майбутній учитель музики
комп’ютерні технології
педагогічна діяльність
підготовка до використання комп’ютерних технологій
готовність до використання комп’ютерних технологій
 
Description Дисертацію присвячено обґрунтуванню та експериментальній перевірці технології підготовки майбутнього вчителя музики до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності. На основі аналізу психолого-педагогічної, методичної літератури та практики підготовки майбутніх фахівців з’ясовано суть, функції та особливості використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності вчителя музики. Виокремлено та охарактеризовано основні компоненти комп’ютерних технологій в педагогічному забезпеченні діяльності вчителя музики; конкретизовано критерії і показники для визначення рівнів готовності майбутнього вчителя музики до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності. Змодельовано технологію підготовки майбутнього вчителя музики до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності та експериментально перевірено її ефективність в умовах освітнього процесу педагогічного вищого навчального закладу.
Диссертация посвящена обоснованию и экспериментальной проверке технологии подготовки будущего учителя музыки к использованию компьютерных технологий в профессиональной деятельности.
На основе анализа психолого-педагогической, методической литературы и практики подготовки будущих специалистов определены сущность, функции (диагностико-прогностическая, техническая, учебная, информационная и коммуникационная) и особенности использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности учителя музыки.
В исследовании конкретизирована структура готовности будущего учителя музыки к использованию компьютерных технологий в профессиональной деятельности, которая охватывает мотивационный, когнитивный и практический компоненты; уточнены критерии (мотивационно-ценностный, информационно-содержательный, технологический) и показатели определения уровней готовности будущего учителя музыки к использованию компьютерных технологий в профессиональной деятельности.
The dissertation is dedicated to the substantiation of a technology of an intending Music teacher’s training for the use of computer technologies in professional activity, and check for its efficacy in the course of an experiment. The analysis of psychological, pedagogical, methodical literature, and practical experience in future specialists’ training resulted in clarified essence, functions and peculiarities of the use of computer technologies in professional activity of a Music teacher. Basic components of computer technologies in pedagogical support for the mentioned above educator’s activity were researched and given characteristics to. The criteria and indicators of the levels of future Music teacher’s readiness for the use of computer technologies in professional activity have been specified in this thesis. The dissertation presents a model of the technology of an intending Music teacher’s training for the use of computer technologies in professional activity. Its effectiveness was successfully proven in the learning environment at pedagogical higher educational institution.
Захист відбувся 22 грудня 2014 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-05T09:31:36Z
2015-02-05T09:31:36Z
2014
 
Type Thesis
 
Identifier Топорівська, Я. В. Підготовки майбутнього вчителя музики до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Топорівська Ярослава Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2014. - 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5144
 
Language uk