Запис Детальніше

Просвітньо-організаційна діяльність "Товариства ім. М. Качковського": друга половина ХІХ – початок ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Просвітньо-організаційна діяльність "Товариства ім. М. Качковського": друга половина ХІХ – початок ХХ ст.
Просветительско-организационная деятельность "Общества имени Михаила Качковского": вторая половина ХІХ-начало ХХ в.
Prosvetitelsko-organizational activity of the society of the name of Myhaylo Kachkovsky: second half ХІХ – в beginning ХХ centuries
 
Creator Лукашів, В.
 
Subject Східна Галичина
“Товариство ім. М. Качковського”
просвітницька діяльність
москвофільство
філія
 
Description У статті досліджується просвітньо-організаційна діяльність культурно-просвітницької
інституції – “Товариства ім. М. Качковського” у Східній Галичині в другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст. москвофільського спрямування, що мало на меті поширення просвіти серед
галицького селянства. Товариство заснувало низку філій, книжкових крамниць, співочих хорів,
аматорських театральних дружин тощо.
В статье иследуется просветительско-организационная деятельность культурно-
просветительской институции – Общества имени М. Качковского во Восточной Галичине (второй половине ХІХ – начале ХХ в.) москвофильской ориентации, целью котрого было распространение образования среди галицкого крестьянства. Общество основало несколько филиалов, книжних магазинов, пающых хоров, аматорских театральных дружин тощо.
In article иследуется prosvetitelsko-organizational activity of a cultural-educational institution –
Societies of a name of M.Kachkovsky in East Galychyna (second half ХІХ – beginning ХХ century) моск-
вофильской orientations, distribution of formation among галицкого peasantry was the purpose
котрого. The society has based some branches, книжних shops, пающых choruses, аматорских theatrical
teams and etc.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-11T11:29:37Z
2015-02-11T11:29:37Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Лукашів, В. Просвітньо-організаційна діяльність "Товариства ім. М. Качковського" [Текст] : друга половина ХІХ – початок ХХ ст. / Володимир Лукашів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 24–28. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5148
 
Language uk
 
Relation Історія