Запис Детальніше

Виданича діяльність Українського педагогічного товариства у Східній Галичині: 1881–1914 рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Виданича діяльність Українського педагогічного товариства у Східній Галичині: 1881–1914 рр.
Издательская деятельность Украинского педагогического общества в Восточной Галичине: 1881–1914 гг.
Publishing activities of the Ukrainian pedagogical society in East Galychyna in the: 1881–1914 years
 
Creator Шологон, Л.
 
Subject Східна Галичина
Українське педагогічне товариство
видавнича діяльність
шкільництво
підручники
 
Description У статті аналізується видавнича діяльність Українського педагогічного товариства у
Східній Галичині впродовж 1881–1914 рр. Автор звертає увагу на публікацію товариством
навчально-методичних посібників для учителів, підручників, позакласної літератури для дітей
молодшого, середнього і старшого шкільного віку та її розповсюдження серед українців краю.
В статье анализируется издательская деятельность Украинского педагогического общества в Восточной Галичине на протяжении 1881–1914 гг. Автор обращает внимание на публикацию
обществом учебно-методических пособий для учителей, учебников, внеклассной литературы для
детей младшего, среднего и старшего школьного возраста та ее распространение среди украинцев края.
The article analyses publishing activities of the Ukrainian pedagogical society in Galychyna in the
1881–1914 years. The authoress pay attention to publication of the society training appliances for teachers,
textbooks, out-of-class literature for children of younger, middle and older school age and its spreading
among the Ukrainians of the region.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-02-11T11:41:36Z
2015-02-11T11:41:36Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Шологон, Л. Виданича діяльність Українського педагогічного товариства у Східній Галичині [Текст] : 1881–1914 рр. / Лілія Шологон // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2. – С. 28–31. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5150
 
Language uk
 
Relation Історія