Запис Детальніше

Буквар нашого часу: новелістичний конструкт постмодерної епіки

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Буквар нашого часу: новелістичний конструкт постмодерної епіки
Букварь нашего времени: новеллистический конструкт постмодернистской эпики
The abc-book of our time: construct of short stories in the epos of postmodernism
 
Creator Бровко, Олена
 
Subject метафора літери
новела
конструкт
концепт
епіка постмодернізму
каталогізація
алфавіт
 
Description Метою пропонованої розвідки є окреслення версій текстів-абеток, текстів-каталогів у новелістичних конструктах сучасної прози. У дослідженні розглядаються внутрішні жанрові можливості, які містить новела як мала епічна форма, та вияви позажанрових зв’язків. Простежується трансформація принципів алфавітної цілісності окремих елементів у постмодерній моделі мислення.
Целью предлагаемого исследования является определение версий текстов-азбук, текстов-каталогов в новеллистических конструктах современной прозы. В исследовании рассматриваются внутренние жанровые возможности, которые содержит новелла как малая эпическая форма, и проявления внежанровых связей. Прослеживается трансформация принципов алфавитной целостности отдельных элементов в постмодернистской модели мышления.
The purpose of the proposed study is to define versions of the text-alphabets, text-directories in the short stories constructs of modern prose. Intragenre possibilities of short story us a small epic form and result of non-genre recations are examined in the investigation. The transformation of the alphabetic principles of individual elements integrity in Postmodern thinking patterns is traced.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-23T09:57:44Z
2011-12-23T09:57:44Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Бровко, О. Буквар нашого часу: новелістичний конструкт постмодерної епіки / Олена Бровко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 215-223.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1195
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"