Запис Детальніше

Наративна модель як спосіб художньої презентації світу

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Наративна модель як спосіб художньої презентації світу
Нарративная модель как способ художественной презентации мира
Narrative pattern as model of the world presenting
 
Creator Деркач, Лариса
 
Subject наративна модель
складові наративу
розгортання подієвості
комунікативні рівні
мінімальні розповідні одиниці
наративний темп
фокалізація
висловлювання персонажів
 
Description У статті на основі аналізу теоретичних досліджень наративних моделей узагальнюються їх визначення, а також визначається спільне та відмінне у наративній моделі та наративній структурі. Подано конкретизацію класифікаційних особливостей наративної моделі в аспекті дослідження її співвідношення із загальнонауковим визначенням моделі.
Принципи формування наративних моделей узагальнено до визначення наступних типів: модель як образ зображуваного (трансформативна функція наративу), модель як глибинна структура. Наративна модель як система принципів конституювання тексту на глибинному рівні його формування відповідно до природи наративу містить такі складові: особливості організації подієвого ряду; спосіб представлення історії, порядок представлення подій; фокалізація (точка зору) як вузол умов, що впливають на сприйняття і відтворення подій; тип представлення висловлювань і думок персонажів, наратора, авторських знаків у тексті.
В статье обобщаются значения нарративных моделей, а также выясняется общее и отличительное в понятиях нарративной модели и нарративной структуры. Дана конкретизация классификационных особенностей нарративной модели в аспекте исследования её соотношения с общенаучным определением модели.
Принципы формирования нарративных моделей обобщены к определению следующих типов: модель как образ изображаемого (трансформативная функция нарратива), модель как внутренняя структура. Нарративная модель как система принципов конституирования текста на внутреннем уровне его формирования соответственно природе нарратива имеет такие составные: особенности организации ряда событий; способ представления истории, порядок представления событий; фокализация (точка зрения) как узел условий, которые влияют на восприятие и воспроизведение событий; тип представления высказываний и мыслей персонажей, нарратора, авторских знаков в тексте.
In the analysis of theoretical studies of narrative patterns generalizes their definition and defines the common and the different in narrative pattern and narrative structure. Classification of narrative patterns peculiarities in the studies aspect of its correlation with common science definition is concretesized.
Principles of narrative patterns formation are generalized to determination of the next types: pattern as image (transforming function of narration) and patternas essential structure.
The following types of narrative patterns have been determined on the basis the principles of their formation. They are: focalization as a set of circumstances, influencing the perception and reproduction of the events; a kind of presentation the utterance and ideas of the characters, the narrative and the author’s marks in the text.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-23T10:10:59Z
2011-12-23T10:10:59Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Деркач, Л. Наративна модель як спосіб художньої презентації світу / Лариса Деркач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 236-248.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1197
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"