Запис Детальніше

Текст-донор і текст-реципієнт: трансформація давньоруських літописів у польських хроніках

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Текст-донор і текст-реципієнт: трансформація давньоруських літописів у польських хроніках
Текст-донор и текст-реципиент: трансформация древнерусских летописей в польских хрониках
Text-donor, text-recipient: the transformation of Ruthenian Chronicle as the Intertext of Old Polish Chronicles.
 
Creator Астаф'єв, Олександр
 
Subject текст-донор
текст-реципієнт
рецепція
інтертекстуальність
діалог
референтність
трансформація
цитата
алюзія
 
Description У статті вперше в українському літературознавстві досліджено рецепцію і трансформацію Літопису руського за Іпатіївським списком у давньопольських хроніках ХVІ – ХVІІІ ст. Встановлено елементи і функцію тексту-донора, семантику міжтекстових референцій, цитат і алюзій у текстах-реципієнтах.
В статье впервые в украинском литературоведении исследовано рецепцию и трансформацию Летописи русской по Ипатьевскому списку в древнепольских хрониках ХVI-ХVIII вв. Установлено элементы и функцию текста-донора, семантику междутекстовых референций, цитат и аллюзий в текстах-реципиентах.
For the first time in Ukrainian literary paper examines the reception and transformation of Ruthenian chronicle (known as Hypatian Chronicle) and old Polish chronicles of the sixteenth and eighteenth centuries. The elements and functions of text-donor, text-recipient, the semantics of references between texts, the quotes and allusions are determined.
 
Publisher Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 
Date 2011-12-23T11:57:03Z
2011-12-23T11:57:03Z
2011-02
 
Type Article
 
Identifier Астаф'єв, О. Текст-донор і текст-реципієнт: трансформація давньоруських літописів у польських хроніках / Олександр Астаф'єв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство / [редкол.: М. Ткачук, Р. Гром'як, О. Глотов та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 31. – С. 319-348.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1206
 
Language uk
 
Rights © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка"