Запис Детальніше

Інститут парламентаризму в сучасній Україні: становлення та динаміка = An institute of parliamentarism in modern Ukraine: formation and dynamics

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інститут парламентаризму в сучасній Україні: становлення та динаміка = An institute of parliamentarism in modern Ukraine: formation and dynamics
 
Creator Ломжець, Ю. В.
Lomgec, J. V.
 
Subject парламентаризм
представницький орган
парламент
Верховна Рада України
демократія
конкурентний політичний процес
parliamentarism
representative organ
parliament
Supreme Rada of Ukraine
democracy
competitive political process
 
Description Дисертаційна робота є комплексним дослідженням інституту парламентаризму, яке присвячено теоретичним і практичним проблемам процесу формування даного інституту в умовах конкурентного політичного процесу. Парламент розглядається як динамічно-діалектична модель, яка діє на основі теорії рівноваги як центр зіткнення інтересів та думок, результатом чого є формування оптимальної державної політики. Визначається, що одним з головних аспектів діяльності парламенту є раціоналізм, який забезпечує політичну рівновагу та стабільність. Але при цьому парламентаризм не є безумовним показником демократичності суспільства та публічності і прозорості державної влади = This dissertation is complex research of institute of parliamentarism, which is devoted to theoretical and practical problems of this institute forming process in conditions of competitive political process. Parliament is examined as a dynamically-dialectical model, which operates on the basis of equilibrium theory as a center of interests and ideas conflict, which result is forming of correct state will. It is determined that one of main aspects of parliament activity is rationalism which provides a political equilibrium and stability. But parliamentarism is not the absolute index of democracy of society, publicity and transparency of state power.
Ломжець, Ю. В. Інститут парламентаризму в сучасній Україні: становлення та динаміка: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ю. В. Ломжець ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" ; наук. кер. С. М. Наумкіна. — О., 2011. — 17 с.
 
Date 2015-04-28T10:36:15Z
2015-04-28T10:36:15Z
2015-04-28
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1391
 
Language other
 
Relation УДК;328.1/328.3.