Запис Детальніше

Організаційно-економічний механізм підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Організаційно-економічний механізм підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств
 
Creator Кащук, К. М.
Kashchuk, K.
 
Subject центр провайдингу
агротехнопарк
інноваційна інфраструктура
ліцензування
трансфер технологій
комерціалізація
венчурний центр
бізнес-інкубатор
інтегральний показник
centre of providing
agrotechnopark
innovative infrastructure
licensing
technology transfer
commercialization
venture centre
business incubator
integral indicator
 
Description The paper reveals the main idea of Agrotechnopark functioning as an intermediary in the interaction profile of agricultural research institutions, business and agricultural production. Author raises issues related to the commercialization of R&D and proves the relevance of the introduction to the Agrotechnopark structure the Center providing whose activities are aimed at identifying potentially patentable inventions and patents, finding investors and raising their interest in implementing the patent, making qualified decisions on how to commercialize the above patents. The method of calculating the integral indicator of Agrotechnopark performance that can identify the root causes of its lack of effectiveness.
Стаття розкриває основну ідею функціонування Агротехнопарку як посередника у сфері взаємодії наукових установ аграрного профілю, бізнесу та сільськогосподарського виробництва. Автор піднімає питання, пов’язані з комерціалізацією інноваційних розробок та обґрунтовує актуальність введення до складу агротехнопарку Центру провайдингу, діяльність якого направлена на виявлення потенційно патентоспроможних винаходів та їх патентування, пошук інвесторів та підвищення їх зацікавленості у впровадженні патенту, прийняття кваліфікованого рішення щодо способу комерціалізації наукових розробок. Запропоновано методику обрахунку інтегрального показника ефективності Агротехнопарку, що дозволяє виявити першопричини недостатньої його результативності.
 
Date 2014-05-06T07:54:18Z
2014-05-06T07:54:18Z
2013-11
 
Type Article
 
Identifier Кащук К. М. Організаційно-економічний механізм підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств / К. М. Кащук // Агросвіт. – 2013. – № 22. – С. 74–80.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5
 
Language uk