Запис Детальніше

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
RESEARCH STUDENTS’ REST FEATURES
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДОСУГА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
 
Creator Svatenkov, Olexander V.; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
 
Subject rest; students; questionnaires; deviant behavior
досуг; студенческая молодежь; анкетирование; девиантное поведение
дозвілля; студентська молодь; анкетування; девіантна поведінка
 
Description Провідні українські та зарубіжні дослідники однією з причин появи девіантної поведінки дітей та молоді визначають неорганізованість, беззмістовність їхнього дозвілля. Саме тому, удосконалення системи профілактичної роботи неможливе без достовірних даних щодо провідних видів та форм проведення вільного часу сучасним підростаючим поколінням. Стаття присвячена висвітленню результатів дослідження дозвіллєвої сфери студентської молоді міста Ніжина. Найпопулярнішими видами дозвілля студентів є прослуховування музики, перегляд кінофільмів та спілкування у соціальних мережах. Наведені у статті результати дослідження можуть бути використані для удосконалення профілактичних програм, розробки соціальної реклами, варифікації шляхів поширення соціально значущої інформації тощо.
Ведущие украинские и зарубежные исследователи одной из причин появления девиантного поведения детей и молодежи определяют неорганизованность, бессодержательность их досуга. Именно поэтому, совершенствование профилактической работы невозможно без достоверных данных о ведущих видах и форм проведения свободного времени современным подрастающим поколением. Статья освещает результаты исследования досуговой сферы студенческой молодежи города Нежина. Самыми популярными видами досуга студентов является прослушивание музыки, просмотр кинофильмов и общение в социальных сетях. Приведенные в статье результаты исследования могут быть использованы для совершенствования профилактических программ, разработки социальной рекламы, варификации путей распространения социально значимой информации и т.п.
Leading Ukrainian and foreign researchers one of the causes of deviant behavior of children and young people determine disorganization, the hollowness of their free time. That is why the improvement of preventive work is impossible without reliable data on the leading types and forms of rest of new generation. The article deals with the results of studies of students recreational areas inNizhyn. The most popular restactivities of students is listening to music, watching movies, and social networking. Given in the article the results of research can be used to improve prevention programs, developing social advertising, development pathways socially significant information, etc.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2014-06-03
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/119
 
Source Освітологічний дискурс; № 2 (6) (2014); 185-195
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/119/122
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/119/35
 
Rights ##submission.copyrightStatement##