Запис Детальніше

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ORGANIZATION OF COMMUNICATIVE INTERACTION IN THE VIRTUAL SPACE
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
 
Creator Sittseva, Maryna V.
 
Subject віртуальний простір; віртуальна комунікація; соціальні мережі; Інтернет-взаємодія; користувач соціальних мереж; образ «Я»; віртуальна самопрезентація
virtual space; virtual communication; social media; web interaction; user of social networks; the image of «I»; virtual self-presentation
виртуальное пространство; виртуальная коммуникация; социальные сети; Интернет-взаимодействие; пользователь социальных сетей; образ «Я»; виртуальная самопрезентация
 
Description У статті здійснено аналіз особливостей комунікації особистості як суб'єкта віртуальної взаємодії у соціально-психологічному вимірі. Метою статті визначено виокремлення змістової специфіки та соціально-психологічних форм комунікації особистості у віртуальному просторі. На основі властивостей віртуального простору – трансграничності, позачасового характеру та анонімності – представлено структуру соціально-віртуального образу особи як користувача мережі Інтернет. Представлено ключові проблеми трансформації особистості під впливом віртуальних соціальних мереж як нових засобів комунікаційної діяльності. Окреслено загрози та ризики тотальної дигіталізації інформаційного потоку. Розглянуто специфічні риси особистості як учасника віртуального поля соціальної комунікації, на основі чого зроблено висновки про недостатню розробленість питання визначення онтологічних, аксіологічних та структурно-функціональних засад перебування особистості в Інтернет-мережі, що складає перспективний напрям науково-психологічного вивчення.
In the article the analysis of the communication features of a person as a subject of virtual interaction in the socio-psychological dimension. The aim of the article is defined allocation of specific content and socio-psychological forms of communication personality in the virtual space. Based on the properties of the virtual space – transgenicе, timeless character and anonymity – the structure of socio-virtual image of man as a user of the Internet. Presents the key problems of transformation of personality under the influence of virtual social networks as a new means of communication activities. Identified threats and risks total digitalization of information flow. Considered the specific features of the person as a participant of virtual fields of social communication on the basis of which conclusions are drawn about the underdevelopment of determining the ontological, axiological and structural and functional bases of stay of the person in the Internet network, which is a promising direction of scientific-psychological study.
В статье осуществлен анализ особенностей коммуникации личности как субъекта виртуальной взаимодействия в социально-психологическом измерении. Целью статьи определено выделение содержательной специфики и социально-психологических форм коммуникации личности в виртуальном пространстве. На основе свойств виртуального пространства – трансграничности, вневременного характера и анонимности – представлена структура социально-виртуального образа человека как пользователя сети Интернет. Представлены ключевые проблемы трансформации личности под влиянием виртуальных социальных сетей как новых средств коммуникационной деятельности. Определены угрозы и риски тотальной дигитализации информационного потока. Рассмотрены специфические черты личности как участника виртуального поля социальной коммуникации, на основе чего сделаны выводы о недостаточной разработанности вопроса определения онтологических, аксиологических и структурно-функциональных основ пребывания личности в Интернет-сети, что составляет перспективное направление научно-психологического изучения.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2014-10-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/136
 
Source Освітологічний дискурс; № 3 (7) (2014); 201-210
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/136/147
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/136/44
 
Rights ##submission.copyrightStatement##