Запис Детальніше

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ХІМІЇ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ХІМІЇ
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS IN TEACHING CHEMISTRY
 
Creator Grabovyy, Andrii K.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 
Subject хімія; загальноосвітні навчальні заклади; екологія; екологізація освіти; екологічна культура учнів; екологічна складова шкільного курсу хімії; екологізований хімічний експеримент; екологізовані завдання
химия; общеобразовательные учебные заведения; экология; экологизация образования; экологическая культура учащихся; экологическая составляющая школьного курса химии; экологизированный химический эксперимент; экологизированные задания
chemistry; general education; environment; ecological education; ecological culture of students; the environmental component of school chemistry course; ecological chemical experiment; ecological task
 
Description У дослідженні розглядаються теоретико-методичні засади формування екологічної культури учнів під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах. Теоретичний аналіз літератури з проблем дослідження показав, що проблема формування екологічної культури учнів під час вивчення хімії в школі є актуальною, але недостатньо вивченою. В узагальненому значенні поняття "екологічна культура" протактовано як здатність людей послуговуватися своїми екологічними знаннями й уміннями в практичній діяльності. Складниками екологічної культури є знання, ціннісні орієнтири, досвід діяльності. Екологічна культура учнів формується в процесі вивчення шкільного курсу хімії: екологічна складова змісту оновленого курсу хімії, екологізований хімічний експеримент, екологізовані завдання, задачі.
В исследовании рассматриваются теоретико-методические основы формирования экологической культуры учащихся в процессе изучения химии в общеобразовательных учебных заведениях. Теоретический анализ литературы по проблемам исследования показал, что проблема формирования экологической культуры учащихся в процессе изучения химии в школе является актуальной, но недостаточно изученной. В обобщенном значении понятие «экологическая культура» рассматривается как способность людей пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности. Компонентами экологической культуры являются знания, ценностные ориентиры, опыт деятельности. Экологическая культура учащихся формируется в процессе изучения школьного курса химии: экологическая составляющая содержания основного курса химии, экологизированный химический эксперимент, экологизированные задачи, задания.
The study examined the theoretical and methodological principles of formation of ecological culture of the students while studying chemistry in secondary schools. Theoretical analysis of the literature on the research showed that the problem of formation of ecological culture of the students while studying chemistry at school is important, but understudied. In summary, the meaning of the concept of «ecological culture» like to use the ability of people to their environmental knowledge and skills in practice. Components is environmental culture knowledge, values, experience activities. Ecological culture pupils formed in the study ecological school chemistry: environmental component content of basic chemistry course, ecological chemical experiment, ecological task problem.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-02-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/191
 
Source Освітологічний дискурс; № 1 (9) (2015); 49-60
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/191/185
 
Rights ##submission.copyrightStatement##