Запис Детальніше

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ
THE PECULIARITIES OF ACTIVITY REHABILITATION CENTERS IN UKRAINE
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УКРАИНЕ
 
Creator Bismak, Olena V.; Київський університет імені Бориса Грінченка,
кафедра фізичної культури та спортивної майстерності
 
Subject реабілітаційні заклади; реабілітаційний центр; здоров’я; учасники бойових дій; медична реабілітація; фізична реабілітація
rehabilitation institutions; rehabilitation center; health; participants of military operations; medical rehabilitation; physical rehabilitation
реабилитационные учреждения; реабилитационныйцентр; здоровье; участники боевых действий; медицинская реабилитация; физическая реабилитация
 
Description У статті проаналізовано проблеми організації та роботи реабілітаційних центрів в Україні. Особливу увагу приділено комплексній реабілітації учасників антитерористичної операції, що потребує перебудови та вдосконалення існуючих реабілітаційних закладів та створення нових багатопрофільних центрів реабілітації. Надано характеристику типового реабілітаційного закладу, види, завдання, законодавчі документи, що регламентують діяльність реабілітаційних центрів. Зазначається, що повноцінний розвиток сучасної системи реабілітаційних служб в Україні гальмується недооцінкою ролі реабілітаційних заходів, у тому числі засобів фізичної реабілітації, для відновлення здоров’я хворих, неповносправних та учасників бойових дій. Автор підкреслює, що на державному рівні повинна бути розроблена та імплантована в Україні єдина модель багатопрофільних реабілітаційних закладів.
In the article the problems of the organization and work of rehabilitation centers in Ukraine are analyzed. Particular attention is given to the complex rehabilitation of the antiterrorist operation participants; it requires modifications and improvement of the existing rehabilitation centers and creating new multidisciplinary rehabilitation centers. The characteristic of the typical rehabilitation center, types, tasks, legislative documents regulating the rehabilitation centers activities is presented. It is noted that the full development of the rehabilitation services modern system in Ukraine is inhibited with underestimation of the rehabilitation activities role, including physical rehabilitation methods for recovering patients’ health, disabled people and military operations participants. The author stresses the unified model multidisciplinary rehabilitation centers should be developed and implemented at the state level in Ukraine.
В статье проанализированы проблемы организации и работы реабилитационных центров в Украине. Особое внимание уделено комплексной реабилитации участников антитеррористической операции, что требует перестройки и совершенствования существующих реабилитационных учреждений и создание новых многопрофильных центров реабилитации. Дана характеристика типового центрареабилитации, виды, задачи, законодательные документы, регламентирующие деятельность реабилитационных центров. Отмечается, что полноценное развитие современной системы реабилитационных служб в Украине тормозится недооценкой роли реабилитационных мероприятий, в том числе средств физической реабилитации, для восстановления здоровья больных, инвалидов и участников боевых действий. Автор подчеркивает, что на государственном уровне должна быть разработана и внедрена в Украине единая модель многопрофильных реабилитационных центров.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-10-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/301
 
Source Освітологічний дискурс; № 4(12) (2015); 1-12
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/301/274
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/301/113
 
Rights ##submission.copyrightStatement##