Запис Детальніше

НАВЧАННЯ СОЛЬНОМУ СПІВУ: ГОЛОСОУТВОРЕННЯ ТА ЙОГО СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title НАВЧАННЯ СОЛЬНОМУ СПІВУ: ГОЛОСОУТВОРЕННЯ ТА ЙОГО СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ
THE STUDY OF SOLO SINGING: PHONATION AND ITS STRUCTURAL COMPONENTS
ОБУЧЕНИЯ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ: ГОЛОСООБРАЗОВАНИИ И ЕГО СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
 
Creator Shapovalova, Rimma G.; Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject анатомія; фізіологія; голосовий апарат; голосоутворення; сольний спів; звук; професійна підготовка вокалістів
anatomy; physiology; vocal apparatus; phonation; solo singing; sound training vocalists
анатомия; физиология; голосовой апарат; голосообразование; сольное пение; звук; профессиональная підготовка вокалистов
 
Description Зважаючи на потребу з’ясування суті голосоутворення та необхідність для майбутнього вчителя музики теоретичних знань про будову і функціонування голосового апарату та основних біоакустичних закономірностей, що лежать в основі вокальної технології, у статті розкрито структурні компоненти голосоутворення, особливу увагу звернено на будову та особливості голосового апарату та його значення у процесі навчання сольному співу, побіжно проаналізовано взаємодоповнюючі теорії голосоутворення,умовно виокремлено показники співочого голосоутворення, наголошено на необхідності дослідження методів спектрального аналізу у вокальній педагогічній практиці.
Despite the need for clarification of the essence of phonation and the need for future music teacher of the or etical knowledge about the structure and functioning of the vocal tract and fundamental Bioacoustic patterns that under lie vocal technology, the artic lereveals the structural components of phonation, special attention is paid to the structure and features vocal tract and its importance in learning the solo singing briefly analyzed complementary theory of phonation, conventionally singled in dicators singing phonation, stressed the need to study methods of spectral analysis in vocal pedagogical practice.
Несмотря на необходимость выяснения сути голосообразования и необходимость для будущего учителя музики теоретических знаний о строении и функционировании голосового аппарата и основних биоакустических закономерностей, лежащих в основе вокальной технологии, в статье раскрыто структурне компоненты голосообразования, особое внимание обращено на строение и особенности голосового аппарата и его значение в процессе обучения сольном пения, бегло проанализированы взаимодополняющие теории голосообразования, условно выделены показатели певческого голосообразования, отмечена необходимость исследования методов спектрального анализа в вокальной педагогической практике.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-02-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/197
 
Source Освітологічний дискурс; № 1 (9) (2015); 239-249
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/197/201
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/197/67
 
Rights ##submission.copyrightStatement##