Запис Детальніше

TEXT CENTRIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF SPEECH, EXPRESSION OF THE FUTURE TUTORS OF PRESCHOOL EDUCATION THEORY AND METHODS OF TEACHING

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title TEXT CENTRIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF SPEECH, EXPRESSION OF THE FUTURE TUTORS OF PRESCHOOL EDUCATION THEORY AND METHODS OF TEACHING
ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
 
Creator Rudenko, Yulia А.; ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського"
 
Subject text; CSPOT (culturally significant professionally oriented texts); the cultural significance of professional discourse; development expressive speech of future nursery-teachers’; professional speech activity of future nursery-teachers’
текст; культурно значимый профессионально ориентированный текст (КЗПОТ); культурно значимый профессиональный дискурс; развитие выразительности речи будущих воспитателей; профессионально-речевая деятельность будущих воспитателей; текстоцентрический подход
текст; культурно-значеннєвий професійно орієнтований текст; культурно- значеннєвий фаховий дискурс; увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; професійно-мовленнєва діяльність майбутніх вихователів; текстоцентричний підхід
 
Description The article is devoted to methodological rationale of the use of text centric approach in the development of speech, expression of future nursery-teachers’. The author reveals the importance of the key concepts of text centric approach: the cultural importance of professionally oriented texts (KSPOT), the cultural significance of a professional discourse.
Статья посвящена методологическому обоснованию целесообразности использования текстоцентрического подхода в развитии выразительности речи будущих воспитателей дошкольных учебных заведений. Автором раскрывается значение ключевых понятий текстоцентрического подхода: культурно значимый профессионально ориентированный текст (КЗПОТ), культурно значимый профессиональный дискурс.
Статтю присвячено методологічному обґрунтуванню доцільності звернення до текстоцентричного підходу в увиразненні мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Автором розкривається сутність ключових понять текстоцентричного підходу: текст, культурно значеннєвий професійно-орієнтований текст (КЗПОТ), культурно-значеннєвий фаховий дискурс.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-10-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/311
 
Source Освітологічний дискурс; № 4(12) (2015); 181-194
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/311/269
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/311/118
 
Rights ##submission.copyrightStatement##