Запис Детальніше

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ
HISTORIOGRAPHY OF PROBLEM OF USING INFORMATION RESOURCES IN PRACTICE OF HISTORY TEACHING
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
 
Creator Hrytsenko, Andrey P.; Слоутський навчально-виховний комплекс Глухівської районної ради
 
Subject інформаційні ресурси; метод; історія; документ; джерело; хрестоматія
information resources; methods; history; documents; source reader
информационные ресурсы; метод; история; документ; источник; хрестоматия
 
Description У статті розглядається питання впровадження протягом ХІХ‑ХХ століть використання інформаційних ресурсів у процесі навчання історії у вітчизняних школах. Метою статті є аналіз поглядів тогочасних методистів та дидактів стосовно впровадження реального та реферативного методів навчання, використання хрестоматій, відвідування музеїв та архівів, які давали можливість активізувати діяльність учнів з формування умінь використовувати інформаційні ресурси. У роботі представлена наукова новизна виявленої ефективності впровадження авторських методик в означений період. Окреслений досвід має перспективи використання та подальшого розвитку в навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.
This paper discusses the implementation at the turn of the nineteenth and twentieth centuries, the method using information resources in teaching history in local schools. The author analyzes the views of contemporary trainers and dydakta on the implementation of real and abstract teaching methods, the use of readers, which made it possible to increase participation of students from forming abilities to use information resources. The paper presents a scientific novelty identify effective implementation of the author's procedures during this period. Experience has outlined the prospects for the use and development in the educational process in secondary schools.
В статье рассматривается вопрос внедрения на протяжении XIX ХХ веков использования информационных ресурсов в процессе обучения истории в отечественных школах. Целью статьи является анализ взглядов тогдашних методистов и дидактов по внедрению реального и реферативного методов обучения, использование хрестоматий, посещение музеев и архивов, которые давали возможность активизировать деятельность учащихся по формированию умений использовать информационные ресурсы. В работе представлена научная новизна выявленной эффективности внедрения авторских методик в указанный период. Очерченный опыт имеет перспективы использования и развития в учебном процессе общеобразовательных учебных заведений.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/260
 
Source Освітологічний дискурс; № 3(11) (2015); 70-80
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/260/254
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/260/96
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/260/97
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/260/98
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/260/99
 
Rights ##submission.copyrightStatement##