Запис Детальніше

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
THE FORMATION OF KEY COMPETENCIES IN PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF FOLKLORE
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ СРЕДСТВАМИ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
 
Creator Muzyka, Оlena O.; Київський університет імені Бориса Грінченка
Laptinova, Daria G.; Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject усна народна творчість; прислів’я; приказки; дошкільний вік; компетенції
folklore; proverb; sayings; preschool age; competencies
устное народное творчество; пословицы; поговорки; дошкольный возраст; компетенции
 
Description У статті порушуються актуальні питання розвитку особистості в дошкільному віці на основі реалізації компетентнісного підходу. Метою роботи є дослідження можливостей усної народної творчості у формуванні компетенцій дошкільників. Експериментально підтверджено, що застосування прислів’їв та приказок може слугувати одним із засобів психологічної підтримки розвитку умінь і здібностей дитини у діяльності. Психологічна підтримка розвитку має спиратися на систему заходів, спрямованих на діяльнісне опосередкування знань, що відкриває можливості їх трансформації в дію, створюючи сприятливі умови для формування компетенцій у дошкільному віці.
This article deals with the actual questions of personality development in the preschool age on the basis of competence approach realization. The aim is to explore the possibilities of folklore traditions in the formation of the preschoolers competencies. Experimentally confirmed that the use of proverbs and sayings can serve as a means of psychological support for skills and abilities development of the child in activities. Psychological support should be based on the system of measures aimed at creating favorable conditions for the formation of competence in preschool age.
В статье поднимаются актуальные вопросы развития личности в дошкольном возрасте на основе реализации компетентностного подхода. Целью работы является исследование возможностей устного народного творчества в формировании компетенций дошкольников. Экспериментально подтверждено, что применение пословиц и поговорок может служить одним из средств психологической поддержки развития умений и способностей ребенка в деятельности. Психологическая поддержка развития должна опираться на систему мероприятий, направленных на деятельностное опосредование знаний, что открывает возможности их трансформации в действие, создавая благоприятные условия для формирования компетенций в дошкольном возрасте.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-04-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/240
 
Source Освітологічний дискурс; № 2(10) (2015); 182-192
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/240/221
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/240/84
 
Rights ##submission.copyrightStatement##