Запис Детальніше

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PHENOMENOLOGY PRESERVE THE HEALTH OF FUTURE TEACHERS TO PROFESSIONAL ACTIVITIES UNDER HIGHER EDUCATION
ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
Creator Pobyrchenko, Neonyla A.; Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject феноменологія; синергія; здоров’я; наукові ідеї; діяльність учіння; майбутній викладач; вища освіта; цілісність психології і педагогіки як вид професійної діяльності
phenomenology; synergy; health; scientific ideas; learning activities; future teacher; higher education; integrity psychology and pedagogy as a form of professional activity
феноменология; синергия; здоровье; научные идеи; деятельность учения; будущий преподаватель; высшее образование; целостность психологии и педагогики как вид профессиональной деятельности
 
Description У статті розглядаються наукові ідеї впровадження феноменології здоров’я у практику розвитку готовності майбутніх викладачів до професійної діяльності в умовах вищої освіти; здоров’язбережувальну феноменологію представлено як формально незалежну самоосвітню діяльність студентів – учіння; діяльність учіння студентів рекомендовано досліджувати як здоров’язбережувальне новоутворення в розвитку готовності студентів синергувати феноменологічні функції здоров’я; розкрито реально діючі функції психологічних і педагогічних знань, умінь і навичок, спрямованих на охорону здоров’я як наукового засобу формування цілісності психолого-педагогічної професійної діяльності майбутнього викладача.
In the article the scientific ideas of phenomenology implementation in practice of the health of future teachers to the profession in terms of higher education; phenomenology health preservation formally presented as independent activities of self education students - learning; S students learning activities recommended to investigate how tumor preserve health in developing students' readiness synerhuvaty phenomenological features of health; series actually operating functions of psychological and pedagogical knowledge and skills aimed at health care as a means of forming scientific integrity psycho-pedagogical professional activity of the future teacher.
В статье рассматриваются научные идеи внедрения феноменологии здоровья в практику развития готовности будущих преподавателей к профессиональной деятельности в условиях высшего образования; здоровьесохраняющую феноменологию представлено как формально независимую самообразовательную деятельность студентов - учения; деятельность учения студентов рекомендуется исследовать как здоровьесохраняющее новообразование в развитии готовности студентов синергировать феноменологические функции здоровья; раскрыты реально действующие функции психологических и педагогических знаний, умений и навыков, направленных на охрану здоровья как научного средства формирования целостности психолого-педагогической профессиональной деятельности будущего преподавателя.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-10-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/321
 
Source Освітологічний дискурс; № 4(12) (2015); 158-165
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/321/262
 
Rights ##submission.copyrightStatement##