Запис Детальніше

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
RESEARCH ACTIVITY OF MASTERS OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГИСТРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
 
Creator Pavliuk, Roman O.; Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject науково-дослідна діяльність; іншомовна підготовка; науковий проект; навчання, засноване на дослідницькій основі; професійна підготовка
research activities; foreign language training; research project; education based on research; professional training
научно-исследовательская деятельность; иноязычная подготовка; научный проект; обучение, основанное на исследовательской основе; профессиональная подготовка
 
Description У статті розглянено поняття науково-дослідної підготовки магістрів педагогічної освіти у контексті іншомовної підготовки. У процесі аналізу наукової літератури запропоновано теоретичну модель науково-дослідної іншомовної підготовки магістрів педагогічної світи; визначено форми роботи студентів, основною з яких є науковий проект; запропоновано різні види діяльності студентів під час роботи над науковим проектом.
Article views the concept of scientific research training of masters pedagogical education in the context of foreign language training. Analyzing of scientific literature it is suggested a theoretical model scientific research training of masters pedagogical education; some form of student work, the main of which is the research project are given; various students activities while working on a research project are offered.
В статье рассмотрено понятие научно-исследовательской подготовки магистров педагогического образования в контексте иноязычной подготовки. В процессе анализа научной литературы предложено теоретическую модель научно-исследовательской иноязычной подготовки магистров педагогического образования; определены формы работы студентов, основной из которых является научный проект; предложены различные виды деятельности студентов во время работы над научным проектом.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-04-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/230
 
Source Освітологічний дискурс; № 2(10) (2015); 217-228
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/230/224
 
Rights ##submission.copyrightStatement##