Запис Детальніше

Географія Харківської області: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія», зі спеціальності «Еко- номічна та соціальна географія».

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Географія Харківської області: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія», зі спеціальності «Еко- номічна та соціальна географія».
 
Creator Сегіда, К.Ю.
Редін, В.І.
Чабань, М.Т.
 
Subject географія
суспільна географія
Харківщина
регіон
 
Description Методичні вказівки розроблені відповідно до програми курсу «Геогра-
фія Харківської області» як одного з важливих у загальному циклі суспільно-
географічної та загальноекономічної підготовки фахівців.
Мета: надати методичну допомогу студентам та розвивати навички са-
мостійної роботи при вивченні курсу «Географія Харківської області».
Методичні вказівки розраховані на студентів денного і заочного відд і-
лень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю
«Економічна та соціальна географія». Вони містять загальні відомості про
курс, тематичний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до
формування компетентностей студентів, тезовий зміст лекційної складової
курсу, перелік тем і планів практичних та семінарських занять, методичні вка-
зівки до їх виконання, теми індивідуальних дослідних завдань, питання до
модульного контролю, рекомендовану літературу, систему оцінювання навча-
льних досягнень студентів.
 
Date 2013-06-25T08:46:57Z
2013-06-25T08:46:57Z
2013-06-25
 
Type Book
 
Identifier http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8722
 
Language uk
 
Relation УДК 91(477.54) (075.4);ББК 26.8 (4 ХКР-4ХАР) Я73 С28