Запис Детальніше

АСПЕКТНЕ ВИВЧЕННЯ ОБРАЗІВ-ПЕРСОНАЖІВ В МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДО КІНЦЯ ХІХ СТ.

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title АСПЕКТНЕ ВИВЧЕННЯ ОБРАЗІВ-ПЕРСОНАЖІВ В МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДО КІНЦЯ ХІХ СТ.
ASPECT STUDY OF IMAGE-CHARACTERS IN LITERATURE TEACHING METHODOLOGY UP TO LATE 19-TH CENTURY
АСПЕКТНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВ-ПЕРСОНАЖЕЙ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ ДО КОНЦА XIX В.
 
Creator Udovychenko, Larysa
 
Description У статті досліджено основні наукові ідеї щодо аспектного вивчення образів-персонажів у курсі літературної освіти учнів старшої школи від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. Визначено традиційні та новаторські погляди літературознавців та педагогів на проблему формування теоретиколітературного поняття про образ-персонаж, простежено вплив літературознавчих шкіл на розробку теорії та технології навчання, проаналізовано наукові положення представників різних методичних течій щодо навчально-виховного змісту роботи над вивченням героїв твору, схарактеризовано зміст та характер навчання, визначено роль підручників та навчальних посібників у реалізації освітньої мети. Зроблено висновок про актуалізацію соціального, історичного, національного, аксіологічного, філософського аспектів в аналізі образів-персонажів на різних етапах розвитку методичної думки.
In the article the basic scientific ideas about  aspect studying of  images-characters in the course of literary education of high school students from ancient times to the late nineteenth century are investigated. Traditional and innovative views of teachers and literature scholars on the issue of formation of literary-theoretical concept of image-character are described, an effect of scientific schools on development of literary theory and educational technology is traced, scientific statements of representatives of different methodological trends as for educational content of  characters’ studying is analysed. The author determines the content and nature of  the studying, the role of textbooks in  educational goals implementation. The conclusion as for updating of   social, historical, national, axiological, philosophical aspects in the analysis of images-characters at different stages of development of methodical thought is made.
В статье анализируются основные научные идеи аспектного изучения образов-персонажей в курсе литературного образования старшей школы от истоков до конца ХІХ в. Сформулированные традиционные и новаторские идеи позволили определить влияние литературоведческих школ на формирование теории и технологии изучения образов-персонажей, проанализировать взгляды представителей разных методических течений, охарактеризовать содержание и характер работы, роль учебников и пособий. Основные идеи аспектного изучения образов-персонажей актуализируются на разных этапах развития методической мысли
 
Publisher Borys Grinchenko Kyiv University
 
Date 2015-06-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/145
10.28925/2311-259x.2018(1)1511
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; Nr 2(10) (2015)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 2(10) (2015)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 2(10) (2015)
Synopsis: Text, Context, Media; No 2(10) (2015)
2311-259X
10.28925/2311-259x.2018.1
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/145/140
 
Rights Авторське право (c) 2019 Larysa Udovychenko
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0