Запис Детальніше

ЛІНГВОКОГНІТИВНА ПРИРОДА СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Studia Philologica

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ЛІНГВОКОГНІТИВНА ПРИРОДА СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ


 
Creator Приходько, Анатолій Миколайович; Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, професор кафедри германської філології
 
Subject паратаксис; фрейм, ситуація; пропозиція; релятив; предикат-конектор
паратаксис; фрейм; ситуация; пропозиция; релятив; предикат-коннектор
parataxis; frame; situation; proposition; relative; predicate-connector
 
Description У статті доводиться, що семантико-синтаксична структура паратаксису спирається на опозиції зумовленість/незумовленість, відповідність/невідповідність, оператором комбінування яких є пропозиційний предикат, що призводить до утворення тернарно організованих фреймів.
В статье доказывается, что семантико-синтаксическая структура паратаксиса опирается на оппозиции обусловленность / необусловленность, соответствие  / несоответствие, оператором комбинирования которых является пропозициональный предикат, что приводит к образованию триарно организованных фреймов.
In the article it is proved that the semantic and syntactic structure of parataxis is based on two cognitive oppositions conditioning vs. non-conditioning, corresponding vs. non-corresponding. There are propositional predicates, which serve for combinating these concepts in the sentence. This combinating leads to the molding of trio-organized frames.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2013-07-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/17
 
Source Studia Philologica; 2012: Випуск 1
 
Language ukr
 
Relation http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/17/26