Запис Детальніше

REFFLEXIVITY IN PRESENT-DAY ENGLISH

Studia Philologica

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title REFFLEXIVITY IN PRESENT-DAY ENGLISH
REFLEXIVITY IN PRESENT-DAY ENGLISH

 
Creator Hyryn, Oleg; Житомирський державний університет імені Івана Франка, старший викладач
 
Subject analytical form of the verb; direct object; grammaticalization; lexicalization; reflexive pronoun; reflexive voice
аналітична форма дієслова; граматикалізація; лексикалізація; зворотний займенник; зворотний стан; прямий додаток
аналитическая форма глагола; возвратное местоимение; возвратный залог; грамматикализация; лексикализация; прямое дополнение
 
Description The paper deals with the morphological and syntactic aspect of English reflexive pronouns in the [Vtrns + Pronoun reflexive] structure. It is argued that there is no reflexive voice category in English. Instead, reflexivity is a purely lexico-semantic category, and the reflexive pronouns either perform the function of a direct or prepositional complement in a sentence or are lexicalized with the preceding verb.
У статті розглядаються морфологічний і синтаксичний аспекти англійських зворотних займенників у структурі [Vtrns + Pronoun reflexive]. Стверджується, що в сучасній англійській мові граматичної категорії зворотного стану не існує. Натомість зворотність – категорія лексико-семантична, а зворотний займенник або виконує у реченні функцію прямого чи прийменникового додатка, або виступає із попереднім дієсловом як лексикалізована одиниця.
В статье рассматриваются морфологический и семантический аспекты английских возвратных местоимений в структуре [Vtrns + Pronoun reflexive]. Делается вывод, что в современном английском языке грамматической категории возвратного залога не существует, а возвратность – категория лексико-семантическая. При этом возвратные местоимения в предложении либо функционируют как прямое или предложное дополнение, либо с предыдущим глаголом они сливаются лексически.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2013-07-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/10
 
Source Studia Philologica; 2012: Випуск 1
 
Language eng
 
Relation http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/10/11