Запис Детальніше

ЛІНГВІСТИЧНА ПРАГМАТИКА ТА ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ

Studia Philologica

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ЛІНГВІСТИЧНА ПРАГМАТИКА ТА ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ


 
Creator Безугла, Лілія Ростиславівна; професор кафедри німецької філології та перекладу Харьківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
 
Subject антропоцентризм; дискурсивний; когнітивний; комунікативний; прагматика
антропоцентризм; дискурсивный; когнитивный; коммуникативный; прагматика
anthropocentrism; discursive; cognitive; communicative; pragmatics
 
Description У статті виділяються три етапи розвитку лінгвістичної прагматики – комунікативний, когнітивний, дискурсивний. Сучасний етап характеризується інтегрованістю у дискурсивний аналіз як наслідок розширення принципу антропоцентризму, збагачення когнітивним і інтеракційним аспектами та інтеграційних процесів у мовознавстві. Пропонується широке й вузьке розуміння антропоцентризму.
В статье выделяются три этапа развития лингвистической прагматики – коммуникативный, когнитивный, дискурсивный. Современный этап характеризуется интегрированностью в дискурсивный анализ как следствие расширения принципа антропоцентризма, обогащения когнитивным и интеракциональным аспектами и интегративных процессов в языкознании. Предлагается широкая и узкая трактовка антропоцентризма.
The paper presents three stages of development of linguistic pragmatics: communicative, cognitive, and discursive. The modern stage is characterized by integration in discursive analysis as a result of anthropocentric principle expansion, enrichment with cognitive and interactive aspects and the integrative processes in linguistics. Thus, wide and strait treatment of anthropocentrism is proposed.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2013-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/22
 
Source Studia Philologica; 2012: Випуск 1
 
Language ukr
 
Relation http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/22/36