Запис Детальніше

Роль валютних інтервенцій центрального банку у валютному регулюванні

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Роль валютних інтервенцій центрального банку у валютному регулюванні
Роль валютных интервенций центрального банка в валютном регулировании
The role of the central bank's foreign exchange interventions in the foreign exchange regulation
 
Creator Шелудько, С.А.
Шелудько, С.А.
Sheludko, S.
 
Subject валютна політика
валютне регулювання
валютний курс
валютні інтервенції
золотовалютні резерви
Національний банк України
валютная политика
валютное регулирование
валютные интервенции
валютный курс
золотовалютные резервы
Национальный банк Украины
exchange rate
foreign exchange interventions
foreign exchange policy
foreign exchange regulation
foreign exchange reserves
National bank of Ukraine
 
Description Стаття присвячена науковому обґрунтуванню ролі валютних інтервенцій центрального банку у валютному регулюванні. На основі узагальнення поглядів учених-економістів визначена сутність валютних інтервенцій. Встановлено їх зв'язок із золотовалютними резервами, окреслено місце інтервенцій серед методів валютного регулювання. Надано характеристику механізму впливу валютних інтервенцій на валютні відносини. Визначено місце валютних інтервенцій НБУ в процесі забезпечення стійкості гривні.
Статья посвящена научному обоснованию роли валютных интервенций центрального банка в валютном регулировании. На основании обобщения взглядов ученых-экономистов определена сущность валютных интервенций. Установлена их связь с золотовалютными резервами, обозначено место интервенций среди методов валютного регулирования. Дана характеристика механизму влияния валютных интервенций на валютные отношения. Определено место валютных интервенций НБУ в процессе обеспечения устойчивости гривны.
The article is dedicated to the scientific substantiation of the role of foreign exchange interventions of the central bank in the foreign exchange regulation. On the basis of generalization the views of economists it is determined the essence of foreign exchange intervention. It is designated their connection with foreign exchange reserves, indicated the place of interventions among the methods of the foreign exchange regulation. It is given the characteristic to the mechanism of the foreign exchange interventions’ effect on the foreign exchange relations. It is determined the place of foreign exchange interventions of NBU during the ensuring stability of the hryvnia.
 
Date 2015-12-04T09:53:57Z
2015-12-04T09:53:57Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Шелудько С. А. Роль валютних інтервенцій центрального банку у валютному регулюванні / С. А. Шелудько // Регіональна економіка та управління. – 2015. – № 3 (06). – С. 176-180.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4239
 
Language uk
 
Publisher ГО «Східноукраїнський інститут економіки та управління»