Запис Детальніше

Удосконалення принципів та методів інформаційного забезпечення, інформаційної та фінансово-економічної безпеки підприємств та організацій сфери економіки, бізнесу та фінансів

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Удосконалення принципів та методів інформаційного забезпечення, інформаційної та фінансово-економічної безпеки підприємств та організацій сфери економіки, бізнесу та фінансів
Совершенствование принципов и методов информационного обеспечения, информационной и финансово-экономической безопасности предприятий и организаций сферы экономики, бизнеса и финансов
Improving the principles and methods of information provision, information, financial and economic security in companies and organizations sector of the economy, business and finance
 
Creator Скопа, О.О.
Орлик, О.В.
Казакова, Н.Ф.
Щербина, Ю.В.
Мацків, О.І.
Єсіна, О.Г.
Вакула, А.Ю.
Фразе-Фразенко, О.О.
Йона, О.О.
Скопа, А.А.
Орлик, О.В.
Казакова, Н.Ф.
Щербина, Ю.В.
Мацків, Е.И.
Єсіна, О.Г.
Вакула, А.Ю.
Фразе-Фразенко, А.А.
Йона, Е.О.
Skopa, A.
Orlyk, O.
Kazakova, N.
Scherbina, Y.
Mackiv, O.
Iesina, O.
Vakula, A.
Fraze-Frazenko, O.
Jona, E.
 
Subject інформаційне забезпечення
безпека даних
інформаційна безпека
фінансово-економічна безпека
економіка
бізнес
фінанси
информационное обеспечение
безопасность данных
информационная безопасность
финансово-экономическая безопасность
экономика
бизнес
финансы
information security
data security
information security
financial and economic security
the economy
business
finance
 
Description Приведено результати теоретичних досліджень щодо удосконалення існуючих принципів та методів інформаційного забезпечення, інформаційної та фінансово-економічної безпеки підприємств та організацій сфери економіки, бізнесу та фінансів.
Приведены результаты теоретических исследований по совершенствованию существующих принципов и методов информационного обеспечения, информационной и финансово-экономической безопасности предприятий и организаций сферы экономики, бизнеса и финансов.
The results of theoretical research on the improvement of existing principles and methods of information management, information and financial and economic security of enterprises and organizations in the sphere of economy, business and finance.
 
Date 2015-12-04T10:28:50Z
2015-12-04T10:28:50Z
2014
 
Type Learning Object
 
Identifier Удосконалення принципів та методів інформаційного забезпечення, інформаційної та фінансово-економічної безпеки підприємств та організацій сфери економіки, бізнесу та фінансів: звіт про НДР: (проміжний) / О. О. Скопа, О. В. Орлик, Н. Ф. Казакова, Ю. В. Щербина [та інші] // ОНЕУ; кер. О. О. Скопа. - 0112U007713. - Одеса, 2014. - 527 с.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4242
 
Language uk