Запис Детальніше

Фінанси. Частина 2

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Фінанси. Частина 2
Финансы. Часть 2
Finance. Part 2
 
Creator Баранова, В.Г.
Богатирьова, Є.М.
Васютинська, Л.А.
Волохова, І.С.
Волохова, М.П.
Великсар, Т.І.
Волкова, О.Г.
Дубовик, О.Ю.
Курганська, Е.І.
Коваленко, Л.А.
Коцюрубенко, Г.М.
Луценко, І.С.
Мамонтова, І.В.
Слатвінська, М.О.
Шикіна, Н.А.
Хомутенко, А.В.
Хомутенко, В.П.
Баранова, В.Г.
Богатырева, Е.Н.
Васютинская, Л.А.
Волохова, И.С.
Волохова, М.П.
Великсар, Т.И.
Волкова, О.Г.
Дубовик, О.Е.
Курганская, Э.И.
Коваленко, Л.А.
Коцюрубенко, А.Н.
Луценко, И.С.
Мамонтова, И.В.
Слатвинская, М.А.
Шикина, Н.А.
Хомутенко, А.В.
Хомутенко, В.П.
Baranova, V.
Bohatyrova, Y.
Vasiytunska, L.
Volokhova, I.
Volohova, M.
Velyksar, T.
Volkova, O.
Dubovyk, O.
Kurganskaya, E.
Kovalenko, L.
Kotsyurubenko, A.
Lutsenko, I.
Mamontova, I.
Slatvinska, M.
Shykina, N.
Khomutenko, A.
Khomutenko, V.
 
Subject фінанси
бюджет
податки
фінансові ринки
финансы
бюджет
налоги
финансовые рынки
finance
budget
taxes
financial markets
 
Description Навчальний посібник «Фінанси» складається з двох частин. Друга частина навчального посібника «Фінанси» містить розділи, які надають більш поглиблені знання з функціонування складових фінансової системи. Зокрема, подано сучасний стан і сформульовані проблеми, пов’язані з функціонуванням фондів соціального забезпечення; визначено основні складові та завдання з управління фінансами домогосподарств і суб’єктів господарювання; сучасні підходи до розуміння фінансового ринку та особливостей його функціонування. Особливий інтерес представляють розділи, присвячені фінансовій безпеці та фінансовому потенціалу держави. Корисним для пізнання фінансових процесів у світі буде вивчення матеріалу розділів, присвячених міжнародним фінансам, фінансам країн з розвинутою економікою, фінансам країн Євросоюзу.
Учебное пособие «Финансы» состоит из двух частей. Вторая часть учебного пособия «Финансы» содержит разделы, дающие более углубленные знания по функционированию составляющих финансовой системы. В частности, представлены современное состояние и сформулированы проблемы, связанные с функционированием фондов социального обеспечения; определены основные составляющие и задачи по управлению финансами домохозяйств и субъектов хозяйствования; современные подходы к пониманию финансового рынка и особенностей его функционирования. Особый интерес представляют разделы, посвященные финансовой безопасности и финансовому потенциалу государства. Полезным для познания финансовых процессов в мире будет изучение материала разделов, посвященных международным финансам, финансам стран с развитой экономикой, финансам стран Евросоюза.
The textbook "Finance" consists of two parts.
The second part of the textbook "Finance" contains the parts that give more in-depth knowledge on the functioning of the components of the financial system. In particular, the current state and articulated the problems associated with the operation of social security funds; the main components and objectives of financial management of households and business entities; contemporary approaches to the understanding of the financial market and peculiarities of its functioning. Of particular interest are the sections on financial security and financial capacity of the state. Useful for understanding of financial processes in the world will be the study material sections on international Finance, Finance of advanced economies, the Finance of the EU countries.
 
Date 2015-12-04T11:40:30Z
2015-12-04T11:40:30Z
2015
 
Type Book
 
Identifier Фінанси: навчальний посібник в 2-х частинах / ред. В. Г. Баранової. – Одеса: Атлант, 2015. – Ч.2. – 309с.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4244
 
Language uk
 
Publisher Атлант