Запис Детальніше

Управління фінансовим результатом морського торговельного порту

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Управління фінансовим результатом морського торговельного порту
Управление финансовым результатом морского торгового порта
Management of the financial result of sea trading port
 
Creator Шарагова, І.А.
 
Subject фінансовий результат
торговельний порт
управління фінансовим результатом
вантажооборот
програма розвитку
финансовый результат
торговый порт
управление финансовым результатом
грузооборот
программа развития
financial result
port
operation of the financial result
the turnover
development program
 
Description У роботі розглядаються теоретичні основи управління фінансовим результатом морського торговельного порту та методи аналізу джерел його формування, раціонального розподілу та використання. Досліджено практичні аспекти управління фінансовим результатом торговельного порту, на основі загального аналізу фінансово-господарської діяльності, оцінювання показників рентабельності та визначення напрямків використання фінансового результату. Пропонуються основні напрями удосконалення використання фінансового результату торговельного порту, зокрема збільшення доходів, шляхом підвищення вантажообороту порту, оптимізації витрат. Окрім того, необхідно розробити програму розвитку порту та розпочати інтенсивний пошук інвесторів.
В работе рассматриваются теоретические основы управления финансовым результатом морского торгового порта и методы анализа источников его формирования, рационального распределения и использования. Исследованы практические аспекты управления финансовым результатом торгового порта, на основе общего анализа финансово-хозяйственной деятельности, оценка показателей рентабельности и определения направлений использования финансового результата. Предлагаются основные направления совершенствования использования финансового результата торгового порта, в частности увеличение доходов, путем повышения грузооборота порта, оптимизации расходов. Кроме того, необходимо разработать программу развития порта и начать интенсивный поиск инвесторов.
The paper deals with the theoretical basis of the financial result of sea trading port and analyzes the sources of its formation, the rational allocation and use. We studied the practical aspects of the financial result of the commercial port, based on the overall analysis of the financial activity, estimation of profitability and to guide the use of the financial result. It offers basic directions of improvement of the financial result of the commercial port, in particular the increase in revenues by increasing port capacity, cost optimization. In addition, it is necessary to develop a program for the development of the port and start an intensive search for investors.
 
Date 2015-12-07T07:46:50Z
2015-12-07T07:46:50Z
2015
 
Type Other
 
Identifier http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4245
 
Language uk