Запис Детальніше

Застосування сценарного підходу для проведення прогнозних досліджень на підприємствах

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Застосування сценарного підходу для проведення прогнозних досліджень на підприємствах
Применение сценарного подхода для проведения прогнозных исследований на предприятиях
The use of scenario approach for conducting forward-looking research in enterprises
 
Creator Балджи, М.Д.
Балджи, М.Д.
Baldghi, M.
 
Description Розглянуті положення методології сценарного прогнозування та визначені основні процедури цього під-ходу для орієнтації на цілі прогнозування. Обґрунтовані позитивні сторони методу сценаріїв й визначено його переваги для проведення прогнозних досліджень. З’ясовані прерогативи розробки прогнозів функціонування українських підприємств харчової промисловості. Проведено аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених з розгляду використання сценарного підходу для побудови прогнозів діяльності підприємств. Обґрунто-вано вагомість поставленої мети дослідження та визначені основні завдання для її вирішення. Викладені кон-цептуальні положення сценарного підходу до прогнозів функціонування підприємств засновані на принципах системного підходу та оцінки впливу факторів невизначеності ринкового середовища на результати виробни-чої діяльності. Розглянуті фактори невизначеності, що відображають зовнішні і частину внутрішніх ризиків, які необхідно оцінювати і враховувати в процесі побудови прогнозів діяльності підприємств в умовах ринкової економіки.
Рассмотренные положения методологии сценарного прогнозирования и определены основные процедуры этого под-хода для ориентации на цели прогнозирования. Обоснованы положительные стороны метода сценариев и определены его преимущества для проведения прогнозных исследований. Выяснены прерогативы разработки прогнозов функционирования украинских предприятий пищевой промышленности. Проведен анализ научных трудов отечественных и зарубежных ученых по рассмотрению использования сценарного подхода для построения прогнозов деятельности предприятий. Обосно-вано весомость поставленной цели исследования и определены основные задачи для ее решения. Изложены кон-цептуальні положения сценарного подхода к прогнозов функционирования предприятий основаны на принципах системного подхода и оценки влияния факторов неопределенности рыночной среды на результаты производ-ственной деятельности. Рассмотрены факторы неопределенности, отражающие внешние и часть внутренних рисков, которые необходимо оценивать и учитывать в процессе построения прогнозов деятельности предприятий в условиях рыночной экономики.
Considered scenario forecasting methodology position and the basic procedures of this sub-course aims to focus on forecasting. Substantiated the positive side scripting method and determined its advantages for forecasting research. Clarified prerogatives development forecast of Ukrainian food industry. The analysis of scientific works of domestic and foreign scientists to review the use of scenario approach to forecasting activity. Grounded weight goal the study and identified key objectives to address it. The conceptual approach to the provision of scenario forecast of businesses based on the principles of the system approach and assess the impact of uncertainties of the market environment at the results of pro-ing. The factors of uncertainty, reflecting both external and internal risks of which must be assessed and taken into account in the construction example of enterprises in a market economy.
 
Date 2015-12-21T13:22:09Z
2015-12-21T13:22:09Z
2015
 
Type Article
Other
 
Identifier Балджи М. Д. Застосування сценарного підходу для проведення прогнозних досліджень на підприємствах / М. Д. Балджи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2015. - Випуск 2 (46). - C. 161-165.
2409-6857
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4372
 
Language uk
 
Publisher ДВНЗ «УжНУ»