Запис Детальніше

Структура асоціативного поля ергонімів

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Структура асоціативного поля ергонімів
Структура ассоциативного поля эргонимов
Structure of ergonymic associative field
 
Creator Дідур, Ю.І.
Дидур, Ю.И.
Didur, Y.
 
Subject ергонім
асоціативне поле
вільний асоціативний експеримент
Верховна Рада
Парламент
Державна Дума
эргоним
ассоциативное поле
свободный ассоциативный эксперимент
Верховная Рада
Парламент
Государственная Дума
ergonym
associative field
free associative experiment
Supreme Rada
Parliament
The State Duma
 
Description Метою цієї статті є встановлення особливостей структури асоціативного поля ергонімів української, англійської та російської мов. Об’єктом дослідження було обрано ергоніми на позначення основного законодавчого органу в українській (Верховна Рада), англійській (Parliament) та російській (Государственная Дума) мовах, предметом дослідження – результати вільного асоціативного експерименту. Матеріалом дослідження послугували 300 асоціативних реакцій (по 100 реакцій на кожній з мов), які було отримано у ході експерименту. Інформантами послугували студенти Одеського національного економічного університету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, для яких рідними є українська чи російська мови, а також студенти London Southbank University, для яких рідною є англійська мова.
Асоціати було класифіковано за дев’ятьма типами реакцій, а саме на гіперонімічні, меронімічні, синонімічні, каузативні, суміжні, квалітативні, символічні, загадкові та фонетичні. Також було отримано п’ять відмов від надання асоціації.
Целью этой статьи является установление особенностей структуры ассоциативного поля эргонимов украинского, английского и русского языков. Объектом исследования были выбраны эргонимы, обозначающие основной законодательный орган в украинском (Верховна Рада), английском (Parliament) и русском (Государственная Дума) языках, предметом исследования – результаты свободного ассоциативного эксперимента. Материалом исследования послужили 300 ассоциативных реакций (по 100 реакций на каждом языке), которые были получены в ходе эксперимента. Информантами послужили студенты Одесского национального экономического университета и Одесского национального университета им. И. И. Мечникова, для которых родными является украинской или русский язык, а также студенты London Southbank University, для которых родным является английский язык.
Ассоциаты были классифицированы по 9 типам реакций, а именно на гиперонимические, меронимические, синонимические, каузативные, смежные, квалитативные, символические, загадочные и фонетические. Также было получено 5 отказов от предоставления ассоциации.
The aim of this article lies in establishing the peculiarities of associative ergonymic field in the Ukrainian, English and Russian languages. The object of the research is ergonyms denoting the main legislative body in the Ukrainian (Верховна Рада), English (Parliament) and Russian (Государственная Дума) languages. The subject of the research is the results of free associative experiment. The material of the research is 300 associative reactions (100 reactions in each language), which were received through the experiment. The informants were the students of Odesa National Economic University and Odesa Mechnikov National University, for which Ukrainian and Russian are native languages, and the students of London Southbank University, for which English is native language.
Associates were classified into 9 types according to respondents’ given reactions, namely hyperonymic, meronymic, synonymous, causative, contiguous, qualitative, symbolic, enigmatic and phonetic ones. There were also 5 rejections from giving association.
 
Date 2015-12-22T08:54:34Z
2015-12-22T08:54:34Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Дідур Ю. І. Структура асоціативного поля ергонімів / Ю. І. Дідур // Studia slawistyczne: Entolingwistyka I międzykulturowa komunikacja. — Lublin: KUL, 2014. — Z. 1–2. - С. 74-80.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4379
 
Language uk
 
Publisher KUL