Запис Детальніше

Сезонність як фактор, впливаючий на надання послуг готельними підприємствами

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сезонність як фактор, впливаючий на надання послуг готельними підприємствами
Сезонность как фактор, влияющий на предоставление услуг гостиничными предприятиями
Seasonality as a factor affecting the provision of services of hotel enterprises
 
Creator Шикіна, О.В.
Цимбаліст, О.Ю.
Шикина, О.В.
Цимбалист, О.Ю.
Shykina, O.
Tsymbalist, O.
 
Subject показники сезонності
високий сезон
готельні підприємства
показатели сезонности
высокий сезон
гостиничные предприятия
indicators of seasonality
high season
hotel enterprises
 
Description Найважливіші проблеми, з якими стикаються курортні готелі, зумовлені сезонністю попиту, що значною мірою позначається на стабільності рівня доходів цих засобів розміщення. Тривалість періоду активного функціонування може варіюватися від 90 до 180 днів, що часто залежить від кліматичних і низки інших чинників.
Важнейшие проблемы, с которыми сталкиваются курортные отели, обусловленны сезонностью спроса, что в значительной мере сказываются на стабильности уровня доходов этих средств размещения. Продолжительность периода активного функционирования может варьироваться от 90 до 180 дней, что часто зависит от климатических и ряда других факторов.
The major problem faced by resort hotels is caused by the seasonality of demand, which greatly affects the stability of income of accommodation facilities. The period of active operation can range from 90 to 180 days, which often depends on a number of climatic and other factors.
 
Date 2016-01-05T09:00:57Z
2016-01-05T09:00:57Z
2015
 
Type Article
Other
 
Identifier Шикіна О. В. Сезонність як фактор, впливаючий на надання послуг готельними підприємствами / О. В. Шикіна, О. Ю. Цимбаліст // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип. 9. – С. 40-42.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4390
 
Language uk