Запис Детальніше

Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу м’ясопереробними підприємствами Південного регіону

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу м’ясопереробними підприємствами Південного регіону
Анализ эффективности использования производственного потенциала мясоперерабатывающими предприятиями Южного региона
The analysis of efficiency of use of industrial potential of meat-processing enterprises of the Southern region
 
Creator Коляда, А.Л.
Коляда, А.Л.
Koliada, A.
 
Subject ефективність
виробничий потенціал
виробничі ресурси
эффективность
производственный потенциал
производственные ресурсы
efficiency
production capacity
production resources
 
Description Від рівня ефективності використання виробничого потенціалу значною мірою залежить успішність функціонування підприємства, а саме рівень прибутковості, ділової активності та фінансової стійкості. Цієї мети можна досягти: відслідковуючи динаміку основних показників, які відображають ефективність використання виробничих ресурсів; ідентифікування чинників, які зумовили виникнення відповідних тенденцій в розвитку підприємства; вживання заходів спрямованих на їх ліквідування; мобілізація наявних резервів.
От уровня эффективности использования производственного потенциала в значительной степени зависит успешность функционирования предприятия, а именно уровень прибыльности, деловой активности и финансовой устойчивости. Этой цели можно достичь: отслеживая динамику основных показателей, отражающих эффективность использования производственных ресурсов; идентификации факторов, которые обусловили возникновение соответствующих тенденций в развитии предприятия; принятие мер направленных на их ликвидацию; мобилизация имеющихся резервов.
The level of efficiency of use of productive capacity depends largely on the successful functioning of a company, namely profitability, business activity and financial stability. This can be achieved: by tracking the dynamics of the main indicators reflecting the efficiency of using production resources; identify the factors that led to the emergence of trends in the development of the company; the adoption of measures aimed at their elimination; the mobilization of existing reserves.
 
Date 2016-01-05T10:12:57Z
2016-01-05T10:12:57Z
2015
 
Type Article
Other
 
Identifier Коляда А. Л. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу м’ясопереробними підприємствами Південного регіону / А. Л. Коляда // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 11 грудня 2015 р.). – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2015. – С. 144-145.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4393
 
Language uk
 
Publisher Чернігівський державний технологічний університет