Запис Детальніше

Андрагогічне навчання у полікультурному середовищі = Andragogy in multicultural environment

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Андрагогічне навчання у полікультурному середовищі = Andragogy in multicultural environment
 
Creator Яценко, Г. Ю.
Трушлякова, А. Б.
Yatsenko, A. Y.
Trushliakova, A. B.
 
Subject андрагогіка
навчання протягом всього життя
менталітет
етнічна група
полікультурне середовище
китайська мова
ієроліграфічне письмо
andragogy
life-long learning
ethnic group
multicultural space
Chinese
hieroglyphic writing
 
Description Стаття присвячена розгляду навчання дорослих, втіленого через андрагогічні принципи, у глобальному полікультурному просторі. Також показана значна роль андрагогічного підходу в процесі поступової зміни психології дорослого від «споживача» готових знань до творчого свідомого здобуття ним освіти, яка буде сприяти особистісної самореалізації людини протягом всього життєвого шляху. Розглядається роль освіти в житті людини й роль людини в своєму навчанні. Розглядається поняття менталітету та його вплив на процес побудови навчальної взаємодії. = The article is devoted to the adult investigation embodied through andragogical principles in global multicultural space. The role of andragogy approach is described. This approach refers to gradual changes of psychology of an adult from being a user of knowledge becoming a conscious and creative seeker. Adult obtains the new knowledge by means of education during the whole life. Therefore, the role of education in the human life as well as the role of human in the learning process is being focused. The mentality definition and its influence on the learning interaction process is considered.
Яценко, Г. Ю. Андрагогічне навчання у полікультурному середовищі / Г. Ю. Яценко, А. Б. Трушлякова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 14–18.
 
Date 2016-02-09T12:27:12Z
2016-02-09T12:27:12Z
2016-02-09
 
Type Preprint
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1824
 
Language other
 
Relation УДК;37.013.83