Запис Детальніше

Концептуальні підходи до взаємодії філософії та науки = Conceptual approaches to the interaction of philosophy and science

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Концептуальні підходи до взаємодії філософії та науки = Conceptual approaches to the interaction of philosophy and science
 
Creator Кисляков, В. П.
Дрожанова, О. М.
Ступак, О. П.
Kyslyakov, V.
Drozhanova, O.
Stupak, O.
 
Subject філософська рефлексія
наука
пізнання
діалектика
philosophical reflection
science
knowledge
dialectic
 
Description Цивілізаційні виклики, перед якими постає наука та інші сфери інтелектуальної діяльності, реактуалізують проблему взаємодії філософського і наукового знання. У статті здійснено аналіз концептуальних підходів до взаємозв’язку і взаємодії філософії та науки. Доведено, що головні концептуальні підходи, попри відмінність вихідних принципів, еволюціонують в напрямку взаємодоповнюваності філософської та наукової рефлексії у пізнавальному процесі. = Civilization challenges, faced by science and other spheres of intellectual activity, reactualize the interaction between philosophical and scientific knowledge. The article analyzes the conceptual approaches to the relationship and interaction between philosophy and science. It is proved that the main conceptual approaches, despite the difference of the original principles, are evolving towards complementarity of philosophical and scientific reflection in the cognitive process.
Кисляков, В. П. Концептуальні підходи до взаємодії філософії та науки / В. П. Кисляков, О. М. Дрожанова, О. П. Ступак // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 84–89.
 
Date 2016-02-11T08:34:06Z
2016-02-11T08:34:06Z
2016-02-11
 
Type Preprint
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1845
 
Language other
 
Relation УДК;167/168