Запис Детальніше

Основні шляхи та механізми формування політичних цінностей індивіда = Main ways and mechanisms of political values individual

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні шляхи та механізми формування політичних цінностей індивіда = Main ways and mechanisms of political values individual
 
Creator Ткаченко, А. В.
Tkachenko, A. V.
 
Subject цінності
політичні цінності
політична система
суспільство
політичне лідерство
values
political values
political system
society
political leadership
 
Description Звернення до проблеми цінностей у політичній сфері життя суспільства зумовлене низкою важливих обставин. Останнім часом спостерігається переоцінка суспільних, політичних та загальнокультурних цінностей попередніх поколінь, переривання послідовності у передачі соціокультурного та політичного досвіду, що призводить до загальної ціннісно-нормативної кризи та ідеологічного вакууму. У статті здійснюється узагальнений аналіз політичних цінностей індивіда, основні шляхи та механізми їх формування. = Address the problem of values in the political sphere of society due to a number of important circumstances. Recently a reassessment of social, political and general cultural values of previous generations, interruption in the transmission sequence of socio-cultural and political experience, which leads to the total value-ideological crisis and regulatory vacuum. The article is a generalized analysis of individual political values, basic ways and mechanisms of their formation.
Ткаченко, А. В. Основні шляхи та механізми формування політичних цінностей індивіда / А. В. Ткаченко // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 104–107.
 
Date 2016-02-11T09:22:55Z
2016-02-11T09:22:55Z
2016-02-11
 
Type Preprint
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1849
 
Language other
 
Relation УДК;316.752:32.001