Запис Детальніше

EXPERT-ANALITICAL MONITORING OF LEARNING PROCESS QUALITY IN HIGH SCHOOL

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title EXPERT-ANALITICAL MONITORING OF LEARNING PROCESS QUALITY IN HIGH SCHOOL
ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
 
Creator Korotun, T. M.
Slabospytska, Olha O.
Koval, Halyna I.
 
Subject learning process quality; Bayesian net; Value tree; monitoring process model; Delphi method; consistency
якість навчального процесу; мережа Байєса; дерево цінності; модель процесу моніторингу; метод Дельфі; обґрунтованість
качество учебного процесса; Байесовская сеть; дерево ценности, модель процесса мониторинга; метод Дельфи; обоснованность
 
Description The technological model is proposed for monitoring process of learning process quality in high school compliant with current European and home standards. The mathematical methods are elaborated for diverse activities as to learning process objects quality determination unified support. They self-consistently combine: automatic expert evaluation with Bayesian net and Value tree models; Delphi technique enhancement; best practices for education quality assessment. Quality estimates’ consistency index is introduced for their choice and acceptability analysis. Its permanent increasing over monitoring stages is guaranteed. The tools for these stages’ automatic support are described.
Запропоновано технологічну модель процесу моніторингу якості навчального процесу у закладі вищої освіти (ЗВО) за вимогами чинних європейських та вітчизняних стандартів. Розроблено математичні методи уніфікованої підтримки різнорідних дій з визначення якості об’єктів навчального процесу. Вони несуперечливо поєднують: автоматичне експертне оцінювання за моделями класів «Байєсівська мережа» і «Дерево цінності»; розвиток методу Дельфі; чинні практики оцінювання якості освіти. Для аналізу прийнятності й вибору оцінок якості запроваджено індекс їх обґрунтованості. Забезпечено його постійне підвищення на етапах моніторингу. Описано засоби автоматизованої підтримки цих етапів.
Запропоновано технологічну модель процесу моніторингу якості навчального процесу у закладі вищої освіти (ЗВО) за вимогами чинних європейських та вітчизняних стандартів. Розроблено математичні методи уніфікованої підтримки різнорідних дій з визначення якості об’єктів навчального процесу. Вони несуперечливо поєднують: автоматичне експертне оцінювання за моделями класів «Байєсівська мережа» і «Дерево цінності»; розвиток методу Дельфі; чинні практики оцінювання якості освіти. Для аналізу прийнятності й вибору оцінок якості запроваджено індекс їх обґрунтованості. Забезпечено його постійне підвищення на етапах моніторингу. Описано засоби автоматизованої підтримки цих етапів.
Предложена технологическая модель процесса мониторинга качества учебного процесса в ВУЗе согласно требованиям действующих европейских и отечественных стандартов. Разработаны математические методы унифицированной поддержки разнородных действий по определению качества объектов учебного процесса. Они непротиворечиво объединяют: автоматическое экспертное оценивание по моделям классов «Байесовская сеть» и «Дерево ценности»; развитие метода Дельфи; принятые практики оценки качества образования. Для анализа приемлемости и выбора оценок качества введен индекс их обоснованности. Обеспечено его непрерывное повышение на этапах мониторинга. Описаны средства автоматизированной поддержки этапов.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2010-10-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


рецензована стаття

 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/306
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 18, No 4 (2010)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 18, No 4 (2010)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 18, No 4 (2010)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 18, No 4 (2010)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/306/285
 
Rights Copyright (c) 2010 T. M. Korotun, Olha O. Slabospytska, Halyna I. Koval
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0