Запис Детальніше

ФОРМУВАННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ФОРМУВАННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
FORMING AND EVALUATION OF ICT COMPETENCE OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL STAFF IN CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES INTRODUCTION
ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ИК-КОМПЕТЕНТНОСТИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 
Creator Morze, Nataliia V.
Glazunova, Olena G.
 
Subject компетентність; ІК-компетентності; дистанційні технології навчання; технології електронного навчання; оцінка компетентностей
competence; ICT competence; distance learning technology; e-learning; assessment of competencies
компетентность; компетенция; ИК-компетентности; дистанционные технологии обучения; технологии электронного обучения; оценка компетенций
 
Description Готовність педагогів до використання дистанційних технологій навчання вимагає від них володіння відповідними компетентностями, які є складовими ІК-компетентностей викладача, під якими розуміються компетентності в галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Володіння ІК-компетентностями впливає на рівень професійної компетентності викладача і є однією з першочергових потреб сучасної підготовки і саморозвитку науково-педагогічних працівників. Метою статті є визначення змісту і технологій формування компетентностей, які забезпечують грамотну й ефективну реалізацію функцій з використання дистанційних технологій у навчальному процесі. У процесі дослідження було визначено компетентності з дистанційних технологій навчання, обґрунтовано індикатори для їх оцінювання, апробовано метод оцінювання компетентностей за методом 360 градусів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.
Readiness of teachers to the use of distance learning technologies requires them to have the appropriate competencies, which is part of the ICT-competence of teachers. It influences their level of professional competence and is one of the primary needs of modern training and self-teaching staff. The aim of this article is to define the content and technologies of forming competence, which provides competent and effective implementation of distance learning technologies. During the research was defined the competence of distance learning technologies, substantiated indicators for their evaluation, approbated method of 360 degrees with using specialized software.
Готовность педагогов к использованию дистанционных технологий обучения требует от них владения соответствующими компетенциями, которые являются составной ИК-компетентностей преподавателя, и влияет на уровень их профессиональной компетентности, поскольку является одной из первоочередных потребностей современной подготовки и саморазвития научно-педагогических кадров. Целью статьи является определение содержания и технологий формирования компетентности, которая обеспечивает грамотную и эффективную реализацию функций по использованию дистанционных технологий в учебном процессе. В процессе исследования были определены компетенции по дистанционным технологиям обучения, обоснованы индикаторы их оценки, апробирован метод оценки компетенций по методу 360 градусов с использованием специализированного программного обеспечения.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor


 
Date 2012-12-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion




 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/758
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 32, No 6 (2012)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 32, No 6 (2012)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 32, No 6 (2012)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 32, No 6 (2012)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/758/568
 
Rights Copyright (c) 2012 Nataliia V. Morze, Olena G. Glazunova
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0