Запис Детальніше

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЛЕКЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЛЕКЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
INTENSIFICATION OF LECTURE AT HIGHER SCHOOL BY MEANS OF MULTIMEDIA PRESENTATIONS
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЛЕКЦИИ В ВЫСШЕЙШКОЛЕ СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
 
Creator Kozak, Tetiana M.
 
Subject мультимедійна презентація; вимоги до проектування презентацій; лекція у вищій школі; засоби інтенсифікації навчального процесу
multimedia presentation; the requirements for presentations designing; lecture in higher education; means of the learning process intensifying
мультимедийная презентация; требования к проектированию презентаций; лекция в высшей школе; средства интенсификации учебного процесса
 
Description Актуальність статті зумовлена необхідністю вдосконалення лекційного заняття у вищій школі. Одним із шляхів інтенсифікації пізнавальної діяльності студентів на лекції є використання засобів мультимедія. У статті проаналізовано особливості побудови мультимедійних презентацій, виокремлено організаційно-педагогічні, навчально-методичні і психолого-ергономічні вимоги до їхньої розробки. Наголошено на необхідності дотримання принципів створення ілюстративно-графічних матеріалів. Візуалізація навчального матеріалу, залучення кількох каналів сприйняття, можливість побудови розгалужених презентацій сприятиме підвищенню інформативності мультимедійної лекції, інтенсифікації освітнього процесу і підвищенню якості підготовки фахівців.
Relevance of the article is caused by necessity to improve the lecture in higher school. One of the ways of intensification of the cognitive activity of students at the lecture is the use of multimedia. The article analyzes the features of construction of multimedia presentations, determines organizational and pedagogical, educational and methodical, psychological and ergonomic requirements for their design. The necessity of adherence to principles of illustrative and graphic materials is noticed. Visualization of educational material, involvement of several channels of perception, the possibility of building branched presentations will increase the information content of multimedia lectures, the intensification of the educational process and improve the quality of training.
Актуальность статьи обусловлена необходимостью совершенствования лекционного занятия в высшей школе. Одним из путей интенсификации познавательной деятельности студентов на лекции является использование средств мультимедиа. В статье проанализированы особенности построения мультимедийных презентаций, выделены организационно-педагогические, учебно-методические и психолого-эргономические требования к их разработке. Отмечена необходимость соблюдения принципов создания иллюстративно-графических материалов. Визуализация учебного материала, привлечение нескольких каналов восприятия, возможность построения разветвленных презентаций будет способствовать повышению информативности мультимедийной лекции, интенсификации образовательного процесса и повышению качества подготовки специалистов.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2012-05-03
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/651
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 28, No 2 (2012)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 28, No 2 (2012)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 28, No 2 (2012)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 28, No 2 (2012)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/651/486
 
Rights Copyright (c) 2012 Tetiana M. Kozak
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0