Запис Детальніше

USE OF MODERN TEACHING INFORMATION TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS WITH III-IV LEVELS OF ACCREDITATION

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title USE OF MODERN TEACHING INFORMATION TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS WITH III-IV LEVELS OF ACCREDITATION
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВНЗ III–IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВНЗ III–IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗах III–IV УРОВНЯ АККРЕДИТАЦИИ
 
Creator Hladkova, Liudmyla A.
Naumova, Maryna A.
 
Subject teaching information technologies; program-technical means; intellectual systems (schemes)
інформаційні технології навчання; програмно-технічні засоби; інтелектуальні системи
информационные технологии обучения; программно-технические средства; интеллектуальные системы
 
Description Theoretic and practical significancy, a lack of elaboration of the methodology and the methods of the computer technologies of higher mathematics’ teaching became the reason for choosing the problem of the research, which lies in searching and realization of the ways and means of mathematics computer teaching organization in Higher Education Establishment, in experimental approbation and implementation of the computer technologies in the teaching process on mathematics courses «Mathematics for economists», «Economics-mathematics modeling». It is planned to prepare tasks for student’s testing with the help of computer, to work out and publish an electronic manual for self-studying of the mathematical subjects.
Теоретична і практична значущість, недостатня розробленість методології та методики комп'ютерних технологій навчання вищої математики стала причиною вибору проблеми дослідження, яка полягає у пошуку й реалізації шляхів і засобів організації комп'ютерного навчання математики у вищому навчальному закладі, експериментальної апробації і впровадження комп'ютерних технологій у процес навчання математики в курсі «Математика для економістів». У подальшому маємо намір підготувати завдання для тестування студентів за допомогою комп’ютера; розробити та видати електронний підручник для самостійного вивчення математичних дисциплін.
Теоретична і практична значущість, недостатня розробленість методології та методики комп'ютерних технологій навчання вищої математики стала причиною вибору проблеми дослідження, яка полягає у пошуку й реалізації шляхів і засобів організації комп'ютерного навчання математики у вищому навчальному закладі, експериментальної апробації і впровадження комп'ютерних технологій у процес навчання математики в курсі «Математика для економістів». У подальшому маємо намір підготувати завдання для тестування студентів за допомогою комп’ютера; розробити та видати електронний підручник для самостійного вивчення математичних дисциплін.
Теоретическая и практическая значимость, недостаточная разработанность методологии и методики компьютерных технологий обучения высшей математике явились причиной выбора проблемы исследования, которая заключается в поиске и реализации путей и средств организации компьютерного обучения математике в вузе, экспериментальной апробации и внедрении компьютерных технологий в процесс обучения математике по курсу «Математика для экономистов». В дальнейшем планируется подготовить задания для тестирования студентов с помощью компьютера, разработать и издать электронный учебник для самостоятельного изучения математических дисциплин.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor

 
Date 2010-09-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/242
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 17, No 3 (2010)
Информационные технологии и средства обучения; Vol 17, No 3 (2010)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 17, No 3 (2010)
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 17, No 3 (2010)
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/242/228
 
Rights Copyright (c) 2010 Liudmyla A. Hladkova, Maryna A. Naumova
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0