Запис Детальніше

STAFF PROVISION OF DISTANCE EDUCATION RESOURCE CENTER

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title STAFF PROVISION OF DISTANCE EDUCATION RESOURCE CENTER
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
 
Creator Konevshchynska, Olga E.
 
Subject distance education; staffing; distance education resource center; professional competence; professional skills
дистанционное образование; кадровое обеспечение; ресурсный центр дистанционного образования; профессиональная компетентность; профессиональные качества
дистанційна освіта; кадрове забезпечення; ресурсний центр дистанційної освіти; професійна компетентність; професійні якості
 
Description The article analyzes the main categories of professionals who carry out the organizational, administrative, teaching, technical, technological support of distance learning. It is indicated that the main purpose of distance education resource centers is to provide additional educational programs in the field of ICT and distance education for workers of education industry as well as organizational, methodological and technical support for the implementation and development of ICT and distance learning for educational programs. The basic requirements for qualification of personnel support; the characteristic set of professionally significant qualities of teachers, tutors needed for a successful profession, as well as determined components of professional competence network of teachers according to the structure of activity are presented.
В статье проанализированы основные категории специалистов, которые осуществляют организационную, административную, учебно-методическую, техническую, технологическую поддержку процесса дистанционного обучения. Отмечено, что среди основных заданий деятельности ресурсных центров дистанционного образования является обеспечение дополнительных образовательных программ в области ИКТ и дистанционного обучения для работников образования, а также организационное, методическое и техническое обеспечение внедрения и развития ИКТ и дистанционного обучения по образовательным программам. Определены основные требования к квалификационному уровню кадрового обеспечения. Охарактеризован комплекс профессионально значимых качеств преподавателей-тьюторов необходимых для успешной профессиональной деятельности. Выделены составляющие профессиональной компетентности сетевых преподавателей в соответствии со структурой деятельности.
У статті проаналізовано основні категорії фахівців, які здійснюють організаційну, адміністративну, навчально-методичну, технічну, технологічну підтримку процесу дистанційного навчання. Зазначено, що серед основних завдань діяльності ресурсних центрів дистанційної освіти є забезпечення додаткових освітніх програм у галузі ІКТ і дистанційної освіти для робітників освітньої галузі, а також організаційне, методичне та технічне забезпечення впровадження і розвитку ІКТ та дистанційної освіти за освітніми програмами. Визначено основні вимоги до кваліфікаційного рівня кадрового забезпечення. Охарактеризовано комплекс професійно значущих якостей викладачів-тьюторів необхідних для успішної професійної діяльності. Виокремлено складові професійної компетентності мережних викладачів відповідно до структури діяльності.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Contributor
 
Date 2013-12-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/957
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 38, No 6 (2013); 182-195
Информационные технологии и средства обучения; Vol 38, No 6 (2013); 182-195
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 38, No 6 (2013); 182-195
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 38, No 6 (2013); 182-195
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/957/706
 
Rights Copyright (c) 2013 Olga E. Konevshchynska
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0