Запис Детальніше

Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту.
Формирование культуры профессионального общения будущих специалистов международного бизнеса и менеджмента.
The Formation of the Culture of Professional Communication among Future Specialists of International Business and Management.
 
Creator Бичок, Алла Володимирівна
 
Subject професійна підготовка
професійне спілкування
культура професійного спілкування
майбутній фахівець економічного профілю
модель і технологія формування культури професійного спілкування
педагогічні умови реалізації технології
 
Description У дисертаційному дослідженні розроблено та експериментально перевірено технологію формування культури професійного спілкування фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту та визначено педагогічні умови її реалізації. Проаналізовано науково-педагогічну літературу з досліджуваної проблеми. З’ясовано зміст і визначено структуру культури професійного спілкування студентів економічного профілю. Удосконалено критерії та показники рівнів її сформованості та розроблено структурно-функціональну модель формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності. Доведено ефективність тренінгу для викладачів «Основи комунікативної взаємодії» і спецкурсу «Формування культури професійного спілкування менеджерів» та доцільність впровадження їх результатів у практику навчально-виховного процесу закладів освіти економічного профілю.
Диссертация посвящена проблеме формирования культуры профессионального общения будущих специалистов международного бизнеса и менеджмента.
Актуальность научного исследования обусловлена повышенными требованиями к будущим специалистам, которые должны иметь сформированную культуру профессионального общения, высокий уровень профессионального образования с учётом зарубежных тенденций, быть мобильными и подготовленными к успешной самореализации на мировом рынке труда.
На основе всестороннего анализа научно-методической литературы определена сущность и структура культуры профессионального общения будущих менеджеров. Выделены критерии (мотивационный, интеллектуальный, деятельностный, эмоциональный) и показатели высокого, достаточного, среднего и низкого уровней сформированности культуры профессионального общения студентов – будущих менеджеров.
The technology of formation of the culture of professional communication among future specialists of international business and management has been grounded and experimentally proven, and also the pedagogical prerequisites of its realization have been defined. The scientific pedagogical literature on the investigated subject has been analyzed. The content and the structure of the culture of professional communication of international managers have been defined. The criteria and the indicators of its formation have been grounded, and the model of the professional culture formation among economic universities students has been developed. The efficiency of the course «Formation of the culture of professional communication among managers» has been proven, as well as the appropriateness of implementation of its results into the practice of studying process of economic educational establishments.
Захист відбудеться «___»____________2010 року о ______ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань (каб. № 30), вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-23T07:27:21Z
2012-01-23T07:27:21Z
2010
 
Type Thesis
 
Identifier Бичок, А.В. Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Алла Володимирівна Бичок ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 23 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1377
 
Language uk