Запис Детальніше

Типологія жанру поезії в прозі (французька та українська літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст.).

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Типологія жанру поезії в прозі (французька та українська літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст.).
Типология жанра стихотворений в прозе (французская и украинская литературы конца ХІХ – нач. ХХ в.).
The genre typology of poem in prose (French and Ukrainian literatures of the late 19th – early 20th centuries).
 
Creator Бігун, Ольга Альбертівна
 
Subject поезія в прозі
лірика
жанр
поетика
тематика
стилістика
інтертекстуальність
типологія
модернізм
компаративний аспект
 
Description У дисертаційному дослідженні здійснено типологічне вивчення поезії в прозі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Уперше на новій методологічній основі вибудовано жанрологічну концепцію поезії в прозі, простежено історію терміна та з’ясовано його семантику.
На конкретних прикладах продемонстровано типи сходжень, аналогій, розрізнень у поезіях у прозі французьких та українських митців Т. де Банвіля, Ш. Бодлера, П. Верлена, С. Малларме, А. Рембо, О. Кобилянської, М. Коцюбинського, Лесі Українки, В. Стефаника, Марка Черемшини, М. Яцкова (за критерій добору береться синхронність). У результаті компаративного зіставлення поезій у прозі українських та французьких майстрів слова виявлено низку подібностей та відмінностей на генологічному рівні, до яких зараховуємо ознаки ліричної семантики. На тематичному рівні спільності вбачаємо в філософських медитаціях, соціальних мотивах, в інтимній ліриці, образах природи. Актуальними для жанру стають теми митця, самотності, мистецтва.
В диссертации исследуются вопросы типологии жанра стихотворений в прозе. Впервые в украинском литературоведении выстроена жанрологическая концепция, уточнена семантика термина. Установлено, что благодаря модерной эстетике в стихотворениях в прозе на рубеже ХІХ–ХХ веков актуализируются типологические характеристики жанра.
В исследовании на конкретных примерах продемострированы типы аналогий и различий стихотворений в прозе французских и украинских писателей А. Бертрана, Ш. Бодлера, Т. де Банвилля, Ш. Кро, П. Верлена, С. Малларме, А. Рембо, О. Кобылянской, М. Коцюбинского, В. Стефаника, Марка Черемшины, М. Яцкова. В результате компаративного сопоставления миниатюр французских и украинских авторов установлен ряд сходств и различий, к которым относим, в первую очередь, признаки лирической семантики. На тематическом уровне определено сходство в философских медитациях, социальных мотивах, в интимной лирике, образах природы. Актуальными для жанра становятся темы поэта и общества, одиночества, предназначения искусства.
In the thesis the typological study of the poem in prose of the late 19th – early 20th centuries is conducted. It is for the first time in the Ukrainian literary studies that poem in prose genre conception is developed, the history of the term is traced and its semantics is clarified. The literary studies of the foreign and native scholars that deals with the prose poetry issue are analyzed. The ways of genre originating and transformation are traced, the ancestor’s name is specified. It is indicated that the poem in prose genre has closely interacted with the aesthetic foundations of literary trends, but the establishment of the fin de siècle aesthetics in this genre added to its typological characteristics actualization during the period of the newest artistic visions in Europe, including the French and Ukrainian literatures.
Захист відбувся «12» лютого 2009 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-23T07:34:28Z
2012-01-23T07:34:28Z
2009-01-05
 
Type Thesis
 
Identifier Бігун, О. А. Типологія жанру поезії в прозі (французька та українська літератури кінця XIX - поч. XX ст.) : автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.05 - порівняльне літературознавство / О. А. Бігун ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1378
 
Language uk