Запис Детальніше

Чарлз Діккенс і українська література: проблеми рецепції та типології.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Чарлз Діккенс і українська література: проблеми рецепції та типології.
Чарльз Диккенс и украинская литература: проблемы рецепции и типологии.
Charles Dickens and Ukrainian literature: the problem of reception and typology.
 
Creator Богачевська, Лілія Орестівна
 
Subject рецепція
переклад
типологія
категорія комічного
психологізм
 
Description Дисертація присвячена осмисленню творчості Ч. Діккенса в контексті англійсько-українських взаємин ХІХ – ХХ століття. Здійснюється аналіз рецепції художнього доробку англійського романіста українською літературно-критичною думкою, простежується історія україномовних перекладів прози письменника, досліджуються різночасові інтерпретації «Тяжких часів» Ч. Діккенса. Типологічні зіставлення художнього до¬робку англійського автора з творами представників української літератури ХІХ – поч. ХХ (Г. Квітки-Основ’яненка, М. Гоголя, Леся Мартовича, Т. Шевченка, І. Франка, В. Винниченка) свідчать про спільні та відмінні риси застосування прийомів і засобів гумору, сатири та творче засвоєння майстрами слова «моделі «дитина і світ», що виникають завдяки соціально-типологічним, літературно-типологічним, психолого-типологічним сходженням.
Диссертация посвящена осмыслению творчества Ч. Диккенса в контексте англо-украинских литературных связей ХІХ – ХХ веков. Осуществляется анализ рецепции художественного наследия английского романиста украинской критической мыслью, прослеживается история украинских переводов прозы писателя. Типологические сопоставления художественных произведений английского мастера слова с наследием представителей украинской литературы ХІХ – начала ХХ веков (Г. Квитки-Основьяненка, Н. Гоголя, Леся Мартовича, Т. Шевченка, И. Франка, В. Винниченка) обнаруживают общие и различные черты на уровне пафоса и проблематики. Общие и различные черты возникают благодаря социально-типологическим, литературно-типологическим, пс謬¬хо¬лого-типологическим схождениям.
The scientific paper is devoted to a new estimation of Ch. Dickens creative works in the context of the English-Ukrainian literary relations of the XIX – XX centuries. The reception of the English novelist’s heritage by the Ukrainian critical thought is analyzed, the history of the Ukrainian translations of Ch. Dickens’ prose is traced, and the different time interpretations of his «Hard Times» are investigated. Common and different features on tone and problematic level are revealed by means of typological comparison of English writer’s literary creations with those of the Ukrainian prose representatives of XIX – beginning of XX centuries, such as H. Kvitka-Osnov’yanenko, M. Gogol, Les Martovych, T. Shevchenko, I. Franko, V. Vynnychenko.
Захист відбудеться 16 березня 2007 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м.Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимир¬а Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-23T07:51:24Z
2012-01-23T07:51:24Z
2007-02-07
 
Type Thesis
 
Identifier Богачевська, Л. О. Чарлз Діккенс і українська література: проблеми рецепції та типології : Автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.05 / Л. О. Богачевська ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка; Наук. кер. В.Г.Матвіїшин. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1380
 
Language uk