Запис Детальніше

Генрі Лонґфелло у контексті українсько-американських літературних зв’язків XIX – XX ст.: Рецепція. Відтворення стилю поета.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Генрі Лонґфелло у контексті українсько-американських літературних зв’язків XIX – XX ст.: Рецепція. Відтворення стилю поета.
Генри Лонгфелло в контексте украинско-американских литературных связей XIX – XX ст.: Рецепция. Воспроизведение стиля поэта.
Henry Longfellow in the context of Ukrainian-American literary connections of the 19th - 20th centuries: Reception. Reproduction of the poetic style.
 
Creator Боднар, Оксана Ярославівна
 
Subject рецепція
антологія
переклад
фольклор
міфологія
романтизм
неоромантизм
індіанські реалії
епітетні конструкції
типологічний збіг
стиль
 
Description Дисертація присвячена багатогранним зв’язкам Генрі Лонґфелло з українською літературною полісистемою. Розглянуто характер сприйняття художнього доробку американського класика в літературному середовищі США, України, Франції, Німеччини, Англії, Польщі, Росії. Проаналізовано українознавчі поетичні твори та українські народні пісні та думи, які увійшли до 31-томної антології «Вірші різних місцевостей», редагованої Г. Лонґфелло. Зосереджено увагу на перекладах лірики та поеми “Пісня про Гайавату” американського автора, встановлено особливості відтворення стилістичних домінант в плані діахронії, досліджено історію перекладних версій. Виявлено маловідомі переклади “Пісні про Гайавату” і лірики, зібрано біографічні відомості про маловідомих авторів перекладів. Проведено компаративне зіставлення цієї поеми Генрі Лонґфелло та українських репрезентативних творів – “Лісова пісня” Лесі Українки, “Тіні забутих предків” Михайла Коцюбинського, “Ніч на полонині” Олександра Олеся.
Диссертация посвящена многогранным связям Генри Лонгфелло с украинской литературной полисистемой. Рассмотрен характер восприятия художественного наследия американского класика в литературной среде США, Украины, Франции, Германии, Англии, Польши, России. Проанализированы украиноведческие поэтические сочинения и украинские народные песни и думы, которые вошли в 31-томную антологию “Стихотворения о местностях”, редактированной Г. Лонгфелло. Сосредоточено внимание на переводах лирики и поэмы “Песнь о Гайавате” американського автора, установлены особенности воспроизведения стилистических доминант в плане диахронии, исследована история переводческих версий. В результате работы с киевскими архивами и электронными источниками обнаружены малоизвестные переводы “Песни о Гайавате” и лирики, собраны биографические ведомости о малоизвестных авторах переводов. Проведено компаративное сопоставление этой поэмы Генри Лонгфелло и украинских репрезентативных сочинений – “Лесная песня” Леси Украинки (1911), “Тени забытых предков” М. Коцюбинского (1911) и “Ночь в горной долине” Олександра Олеся (1944).
The thesis deals with the research of the many-sided contacts of Henry Longfellow with Ukrainian literary system. He produced his works at the period of formation of literary relations among the two countries and contributed to their consolidation. The character of reception of his artistic legacy in the literary environment of the USA, Ukraine, France, Germany, England Poland, Russia is considered.
In general the phenomenon of the American classicist is insufficiently investigated in Ukrainian literary criticism, but he is highly appreciated. The most common form of reception is translations scattered in rare and inaccessible editions. Their history, identity, peculiarities of reproduction of the poet’s style and role in the literary process is defined. Little known translations of “The Song of Hiawatha” and lyrics were discovered, biographic information about little known translators were collected in the process of work with Kyiv’s archives and electronic sources. The development of translations was influenced by the colonial status of Ukraine.
Захист відбувся 8 вересня 2010 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-23T07:58:39Z
2012-01-23T07:58:39Z
2010-08-06
 
Type Thesis
 
Identifier Боднар, О.Я. Генрі Лонгфелло у контексті українсько-американських літературних зв'язків XIX - XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : 10.01.05- порівняльне літературознавство / Оксана Ярославівна Боднар ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1381
 
Language uk