Запис Детальніше

Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку.
Организационно-педагогические условия подготовки будущих воспитателей к работе с родителями детей раннего возраста.
Organization – pedagogic conditions of future educators teaching for work with parents of younger children.
 
Creator Борин, Галина Василівна
 
Subject організаційно-педагогічні умови
батьки дітей раннього віку
просвітницько-консультативна діяльність
 
Description Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню й експериментальній перевірці організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку, основними з яких є: формування позитивної мотивації щодо актуальних проблем сім’ї, в якій виховується дитина раннього віку; забезпечення підготовки до самоаналізу особистісно-професійних якостей; професійна спрямованість змісту навчальних дисциплін з урахуванням особливостей роботи з батьками дітей раннього віку; формування вмінь моделювання майбутньої професійної діяльності.
Конкретизовано критерії (мотиваційний, рефлексивний, пізнавально-когнітивний, конативний), показники та рівні виявлення готовності майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку в сучасних умовах.
Здійснено аналіз досліджуваної проблеми, з’ясовано сутність понять „готовність до роботи з батьками дітей раннього віку“, „просвітницько-консультативна діяльність“, виявлено її особливості.
Розроблено й обґрунтовано модель підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку.
В диссертации теоретически обоснованы и экспериментально проверены организационно-педагогические условия подготовки будущих воспитателей к работе с родителями детей раннего возраста: формирование позитивной мотивации относительно актуальных проблем семьи, в которой воспитывается ребенок раннего возраста; подготовка к самоанализу личностно-профессиональных качеств; профессиональная направленность содержания учебных предметов с учетом особенностей работы с родителями детей раннего возраста; формирование умений моделирования будущей профессиональной деятельности.
Конкретизированы критерии (мотивационный, рефлексионный, познавательно-когнитивный, конативный.
Проанализирована исследуемая проблема, определена сущность понятий „готовность к работе с родителями детей раннего возраста“, „просветительско-консультационная“ деятельность, выявлены её особенности, а также разработана и обоснована модель подготовки будущего воспитателя к работе с родителями детей раннего возраста.
The dissertation is dedicated to the theoretic argumentation and experimental check of future educators teaching for work with parents of younger children organization – pedagogic conditions, main of which are: formation of positive motivation of actual problems solving in the family, where the child is brought up; providing with preparation to self-analysis of personal-professional qualities; professional direction of educational disciplines content with taking into consideration specialties of work with parents of younger children; formation of modeling of future profession activity skills.
Criterions (motivation, reflexive, perceptional-cognitive, conative), showings and levels of future educators for work with parents of younger children in the modern conditions preparedness estimation were concretized.
Захист відбувся 27 березня 2009 року о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань (каб. № 30), вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-23T08:11:06Z
2012-01-23T08:11:06Z
2009-02-26
 
Type Thesis
 
Identifier Борин, Г. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Г. В. Борин ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1382
 
Language uk