Запис Детальніше

Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді.
Теоретико-методологические основы формирования национального самосознания у учащихся и студентов.
Theoretical and methodological principles of pupil’s and students’ self-awareness formation.
 
Creator Борисов, В’ячеслав Вікторович
 
Subject національна самосвідомість
інтеркультурні програми
полікультурність
структура змісту
 
Description У дисертації здійснено дослідження теоретико-методологічних засад формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді.
Визначено загальну структуру і зміст національної самосвідомості. Розроблені методики дослідження рівнів розвитку національної самосвідомості. Науково обґрунтовано, що національне виховання можливе в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах за умови реалізації навчальних інтеркультурних програм та напрямів виховної роботи на основі врахування принципів полікультурності та введення в самобутні культурні світи. Запропонована система формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді.
Розроблено і перевірено методики дослідження розвитку елементів структури національної самосвідомості особистості.
Педагогічний експеримент підтвердив ефективність запропонованих методик діагностики та системи формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді.
Диссертация посвящена исследованию теоретико-методологических основ формирования национального самосознания личности. В работе выполнено комплексное педагогическое исследование и обоснованы концептуальные основы формирования национального самосознания. Исходя из определенных методологических положений важными инструментами исследования основных параметров, проявлений, особенностей функционирования нациоанльного самосознания являются структуризация и типологизация.
The dissertation deals with theoretical and methodological principles of pupils’ and students’ self-awareness formation.
The general structure and content of self-awareness was defined. Research methods of self-awareness development levels were worked out.
It was substantiated that national education is possible in high schools and institutions of higher education on condition that intercultural educational programs and direction of educational work will be realized on principles of multicultures consideration and knowledge of distinctive cultures.
Research methods of personality self-awareness structure were worked out and checked.
Pedagogical experiment corroborated the effectiveness of the proposed methods of self-awareness formation.
Захист відбувся 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027, зал засідань
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул.. М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-23T08:23:31Z
2012-01-23T08:23:31Z
2006
 
Type Thesis
 
Identifier Борисов, В. В. Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді : Автореф. дис. ... докт. пед. наук: Спец. 13.00.07 - теорія і методика виховання / В. В. Борисов ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 40 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1383
 
Language uk