Запис Детальніше

Художні моделі світу у постколоніальному романі (Джин Рис, Чінуа Ачебе, Відіадхар Найпол).

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Художні моделі світу у постколоніальному романі (Джин Рис, Чінуа Ачебе, Відіадхар Найпол).
Художественные модели мира в постколониальном романе (Джин Рис, Чинуа Ачебе, Видиадхар Найпол).
Artistic Models of the World in Postcolonial Novel (Jean Rhys, Chinua Achebe, Vidiadhar Naipaul).
 
Creator Бурко, Віра Олександрівна
 
Subject постколоніальна література
художні моделі світу
колонія/імперія
імміграційний досвід
постколоніальний дискурс
наративні стратегії
 
Description У дисертації визначенo варіанти художніх моделей світу у постколоніальному художньому дискурсі й проаналізовано наративні стратегії їхнього оприявлення. У роботі з’ясовано етапи роз-витку постколоніальної літератури та означено її основні дефініції. Узагальнено засадничі прин-ципи постколоніальної літературної теорії.
Вербалізація досвіду постколоніальних спільнот у романах Ч. Ачебе, В. Найпола, Дж. Рис розглянута у площині постколоніальних студій, з використанням інструментарію деконструктиві-зму та Нового історизму. Осмислено шляхи актуалізації гібридної свідомості у творчому спадку Джин Рис; розкрито контрдискурс Африки в романі Чінуа Ачебе; висвітлено образ Чужинця та імміграційний досвід у доробку Відіадхара Найпола.
Диссертация посвящена определению вариантов художественных моделей мира в постколо-ниальном художественном дискурсе и анализу нарративных стратегий их репрезентации. В работе выяснены этапы развития постколониальной литературы и рассмотрены её основные дефиниции. Обобщены основополагающие принципы постколониальной литературной теории.
Вербализация опыта постколониальних сообществ в романах Ч. Ачебе, В. Найпола, Дж. Рис рассмотрена в плоскости постколониальных исследований с использованием инструментария де-конструктивизма и Нового историзма. Осмыслены пути актуализации гибридного сознания в тво-рческом наследии Джин Рис, раскрыт контрдискурс Африки в романе Чинуа Ачебе, отражен образ Чужестранца и иммиграционный опыт в творчестве Видиадхара Найпола.
This thesis focuses on the study of the variants of the artistic models of the world in the postcolonial discourse and the analysis of the narrative strategies of their representation in Jean Rhys, Chinua Achebe and Vidiadhar Naipaul’s postcolonial prose. The paper clarifies the main stages of the development of postcolonial literature, determines its main definitions and generalizes the fundamental principles of postcolonial literary theory.
The verbalization of the experience of the postcolonial communities in Jean Rhys, Chinua Achebe and Vidiadhar Naipaul’s novels is investigated within the framework of the postcolonial studies using the methods of deconstruction and New historism. The thesis elaborates the ways of the actualization of the hybrid consciousness in Jean Rhys’ novel "Wide Sargasso Sea", reveals the Africa’s counterdiscourse in Chinua Achebe’s "Things Fall Apart", considers the image of the Other and the immigration experience in Vidiadhar Naipaul’s "Half a Life" and "Things Fall Apart".
Захист відбувся "11" листопада 2011 р. об 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ра-ди К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-23T08:51:08Z
2012-01-23T08:51:08Z
2011-10-10
 
Type Thesis
 
Identifier Бурко, В.О. Художні моделі світу у постколоніальному романі (Дж. Рис, Ч. Ачебе, В. Найпол) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Віра Олександрівна Бурко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1384
 
Language uk