Запис Детальніше

Педагогічні умови формування діалогічних умінь у студентів вищих навчальних педагогічних закладів.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Педагогічні умови формування діалогічних умінь у студентів вищих навчальних педагогічних закладів.
Педагогические условия формирования диалогических умений у студентов высших учебных педагогических заведений.
Pedagogical Conditions of Dialogue Skills Development of Higher Education Pedagogical Institutions Students.
 
Creator Бурман, Людмила Володимирівна
 
Subject діалогічні уміння
компоненти діалогічної діяльності
педагогічні умови формування діалогічних умінь
модель формування діалогічних умінь
програма формування діалогічних умінь
критерії оцінки рівнів сформованості діалогічних умінь
 
Description У дисертації на основі аналізу філософської, психолого-педагогічної і методологічної літератури обґрунтовано сутність понять “діалогічні уміння”; “діалогічне спілкування”, класифіковано діалогічні уміння; конкретизовано зміст, критерії, показники, рівні сформованості, методи діагностики цього професійного новоутворення; теоретично обґрунтовано можливості педагогічного процесу вищої школи у формуванні діалогічних умінь у майбутніх учителів.
На основі аналізу педагогічної літератури та емпіричного досвіду підготовки фахівців розроблено модель формування діалогічних умінь, яка відображає взаємодію різних компонентів і дає змогу прослідкувати динаміку розвитку цього процесу. основними блоками моделі є цільовий, змістово-процесуальний і критеріально-рівневий. Процес формування діалогічних умінь має поетапний характер, а його результативність забезпечується реалізацією програми і комплексу педагогічних умов.
Диссертация посвящена проблеме формирования диалогических умений будущих учителей в процессе профессиональной подготовки.
В работе на основе анализа философской, психолого-педагогической и методологической литературы раскрыта сущность понятий «диалогическое общение», «диалогические умения», предпринята классификация диалогических умений, конкретизированы содержание, критерии, показатели, уровни сформированности, методы диагностики этого личностного новообразования; теоретически обоснованы возможности образовательного процесса высшей школы в формировании диалогических умений у будущих учителей. Диалогические умения рассматриваются как нестандартные, творческие действия, симулирующие способность будущих педагогов к принятию решений и их реализации в диалогических ситуациях, которые обладают свойством широкого переноса, являются обобщенными и классифицируются исходя из специфики основных компонентов структуры диалогической деятельности: мотивационного, коммуникативного, организаторского, гностического, креативного, эмоционального, оценочного.
On the grounds of the analysis of philosophical, psychological and pedagogical, as well as methodology literature there has been proved the essence and made the classification of the concepts “a dialogue intercourse” and “dialogue skills”; defined the contents, criteria, indices, maturity levels, and the methods of diagnosis of this professionally new formation; theoretically substantiated the scope of the training and educational process for the development of dialogue skills by teachers to be.
Based on the analysis of pedagogical literature and empirical experience of training specialists there has been elaborated the model of dialogue skills development that reflects the interaction of various components and enables one to trace the dynamics of growth of this process. The model consists of the goal-oriented, contents and process, as well as criterion and level blocks. The dialogue skills development process is notable for its step-by-step character and the realization of the programme and the complex of pedagogical conditions ensure its results.
Захист відбувся “27“ червня 2008 р. о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027 м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за адресою: 46027 м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-23T08:58:35Z
2012-01-23T08:58:35Z
2008-05-26
 
Type Thesis
 
Identifier Бурман, Л. В. Педагогічні умови формування діалогічних умінь у студентів вищих навчальних педагогічних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Л. В. Бурман ; Л.В.Бурман ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 22 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1385
 
Language uk