Запис Детальніше

Взаємодія східної і західної традицій в українській літературі: гендерний аспект образності.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Взаємодія східної і західної традицій в українській літературі: гендерний аспект образності.
Взаимодейсте восточной и западной традиции в украинской литературе: гендерный аспект образности.
The interaction of the eastern and western tradition in Ukrainian literature: gender’s aspect of literary works.
 
Creator Бусел, Світлана Володимирівна
 
Subject Схід
Захід
фемінне
маскулінне
гендер
спадкоємні зв’язки
компаративістика
міфологема
ремінісценція
алюзія
новаторство
традиція
 
Description Дисертаційне дослідження присвячене проблемі взаємодії східної та західної традицій в українській літературі, що її розглянуто, зважаючи на гендерний аспект образності художніх творів.
Встановлено генетичні витоки образів-адекватів гендерних начал в українській літературі. Виявлено їх первинну сутність: понятійне, естетичне, функціональне наповнення репрезентантів фемінного й маскулінного в східних, західних, давньоукраїнській міфологіях. Відслідковано процеси акумуляції однотипних образів; створення мегаобразів – традиційних гендерних парадигм; формування засад гендерної інтенсивності: специфіки взаємодії найдревнішої пари опозицій. Виокремлено стилістичні і тематичні функції гендерних мікрообразів української літератури. (У творах Т.Г.Шевченка, М.В. Гоголя, М.М. Коцюбинського, І.Я. Франка, Лесі Українки, представників Розстріляного відродження, Л. В. Костенко, О. Забужко, ін.) Досліджено специфіку взаємодії східних і західних буттєвих і аксіологічних концепцій в гендерному ракурсі. Доведено, що семантико-символічне наповнення чинників парадигм фемінного й маскулінного корелюється із традиційно визначеними у філософії, культорології, літературі рисами східного й західного.
Диссертация исследует актуальную проблему взаимодействия восточной и западной традиций в украинской литературе, учитывая гендерный аспект образности.
Анализ восточных и западных мифологий и религий позволил установить генетические истоки образов-адекватов гендерных начал в украинской литературе. Определено их первичное семантическое, эстетическое, функциональное содержание. Отслежены процессы аккумуляции однотипных образов; создания мегаобразов – традиционных гендерных парадигм; формирования специфики взаимодействия древнейшей пары оппозиций.
Cопоставлено семантико-символическое наполнение концептов феминного и маскулинного с традиционно определенными в философии, культурологии, литературе (работы Ш.Монтескье, И.Гердера, Г.Гегеля, М.Данилевского, Ф.Ницше, О.Шпенглера, А.Вебера, В.Цветова, др.) чертами восточного и западного.
The Dissertation deals with the problem of interaction of eastern and western traditions in Ukrainian literature using the gender’s aspect of figurative world.
Genetic sources of characters – adequets of gender’s paradigms in Ukrainian literature are researched. Their initial essence is revealed: conceptual, aesthetical, functional filling of representatives of the feminine and the masculine in eastern and old-Ukrainian mythologies.
The stylistic and theme-based functions of gender’s microcharacters in Ukrainian literature are also investigated in this work (the works by T.Shevchenko, M.Gohol, I.Franko, Lesya Ukrainka, O.Zabuzhko, L.Kostenko).
Захист відбудеться 10 жовтня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.58.063.02 по захисту кандидатських дисертацій у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, тел. 43-58-65).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-23T09:38:24Z
2012-01-23T09:38:24Z
2006-09-09
 
Type Thesis
 
Identifier Бусел, С. В. Взаємодія східної і західної традицій в українській літературі: гендерний аспект образності.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 10.01.05 – порівняльне літературознавство / Світлана Володимирівна Бусел ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 21 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1386
 
Language uk