Запис Детальніше

Ґендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ґендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку.
Гендерное воспитание учащихся старшего подросткового и раннего юношеского возраста.
The gender upbringing of schoolchildren at the period of their adolescence and early maturity.
 
Creator Вихор, Світлана Теодозіївна
 
Subject ґендерне виховання
ґендерна вихованість
ґендерний підхід
ґендерні стереотипи
педагогічні умови
старший підлітковий та ранній юнацький вік
 
Description Дисертацію присвячено проблемі ґендерного виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку.
У дослідженні представлено результати теоретичного й експериментального вивчення процесу ґендерного виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку. Розширено і уточнено зміст понять «ґендерне виховання», «ґендерна вихованість»; визначено взаємозв’язок і взаємозалежність понять «ґендерний» і «статеворольовий»; обґрунтовано критерії (когнітивний, емоційно-ціннісний і поведінковий компоненти) та рівні ґендерної вихованості (достатній, середній, низький).
Уточнено сутність, принципи ґендерного виховання, конкретизовано методи його реалізації, систематизовано фактори ґендерного виховання. Встановлено, що ґендерний підхід є необхідною передумовою реалізації ґендерного виховання. Набули подальшого розвитку положення про роль ґендерного підходу в контексті особистісно зорієнтованого виховання. Експериментально перевірено педагогічні умови підвищення ефективності ґендерного виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку. Доведено ефективність педагогічних умов і змісту виховання, спрямованого на пом’якшення ґендерних стереотипів у школярів 8–11 класів. Визначено шляхи взаємодії сім’ї і школи, подано рекомендації батькам і педагогам для підвищення ефективності ґендерного виховання школярів.
Диссертационное исследование посвящено проблеме ґендерного воспитания учащихся старшего подросткового и раннего юношеского возраста.
В диссертации представлены результаты теоретического и экспериментального исследования гендерного воспитания, как составной части полового воспитания. Определена взаимосвязь между полоролевым и гендерным воспитанием.
Сложность внедрения гендерного воспитания в учебно-воспитательный процесс средней школы состоит в том, что большинство педагогов не убеждены в его необходимости, работают согласно учебно-дисциплинарной модели взаимодействия с учениками, несмотря на провозглашение принципов личностно ориентированного подхода.
Выделена взаимосвязь между личностно ориентированным и гендерным подходами как основными принципами взаимодействия между учителем и учащимися.
Изучение возрастных особенностей детей разного пола показало, что одним из наиболее благоприятных периодов для ґендерного воспитания учащихся является старший подростковый и ранний юношеский возраст.
The thesis deals with the problem of the gender upbringing of schoolchildren at the period of their late adolescence and early maturity.
The thesis presents the theoretical and practical results of the experimental research of the process of the gender upbringing of schoolchildren at the period of their late adolescence and early maturity.
In the scientific investigation the term «gender upbringing» has been broadened; the correlation between the terms «gender» and «sex role» has been determined; the components (cognitive, emotionally – valuable and behavioral) and levels (advanced, intermediate and essential) of the system of the gender upbringing have been defined.
The thesis reveals the essence, contents, principles and methods of the gender upbringing of schoolchildren taking into consideration their age peculiarities.
The gender attitude has been ascertained as an indispensable prerequisite for the realization of gender upbringing. Further development of the principal propositions of the gender attitude in the context of personal oriented upbringing has been acquired. The pedagogical conditions aiming at increasing the efficiency of the gender upbringing of schoolchildren at the period of their late adolescence and early maturity have been experimentally checked during the scientific investigation. The research carried out proves the efficiency of the pedagogical conditions created and the content of upbringing applied with the purpose of depreciating the gender stereotypes among the schoolchildren, grades 8 to 11.
The thesis determines the ways of interacfion between the family and school with the purpose of raising the efficiency of the gender upbringing of schoolchildren at the period of their late adolescence and early maturity.
Захист відбувся 31 березня 2006 р. о 12 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою:
46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-23T09:58:01Z
2012-01-23T09:58:01Z
2006-02-28
 
Type Thesis
Thesis
 
Identifier Вихор, С. Т. Гендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: Спец. 13.00.07 - теорія і методика виховання / С. Т. Вихор ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1388
 
Language uk