Запис Детальніше

Жанрово-стильові особливості драми Ґергарта Гауптмана: натуралістичний об’єктивізм (німецько-українські типологічні паралелі).

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Жанрово-стильові особливості драми Ґергарта Гауптмана: натуралістичний об’єктивізм (німецько-українські типологічні паралелі).
Жанрово-стилевые особенности драмы Гергарта Гауптмана: натуралистический объективизм (немецко-украинские типологические параллели).
Genre and style peculiarities of the Gerhart Hauptmann drama: naturalistic objectivism (German-Ukrainian typological parallels).
 
Creator Вишинський, Володимир Станіславович
 
Subject Гауптман
німецька драма
жанрово-стильові особливості
художнє мислення
правда факту
натуралістичний об’єктивізм
поетика конфлікту
натуралізм
неоромантизм
компаративний дискурс
 
Description У дисертації системно досліджуються константні та змінні жанрово-стильові особливості драми Ґергарта Гауптмана з позицій порівняльного літературознавства (ґенеза, становлення, натуралістичні принципи, концепція особистості, поетика конфлікту). Розглядається естетична і філософська еволюція художнього мислення драматурга, стильова специфіка його письма – синкретизм натуралізму з неоромантизмом і символізмом. З’ясовано спільні та відмінні начала, які визначають принципи натуралістичного об’єктивізму в драмах Ґ. Гауптмана «Перед сходом сонця», «Свято перепросин», «Самотні», «Ткачі», «Візник Геншель», «Розе Бернд», «Перед заходом сонця» у компаративному зіставленні з творами І. Франка, Лесі Українки та В. Винниченка. Здійснено аналіз естетичної концепції особистості та окреслено специфіку поетики конфлікту в п’єсах Ґ. Гауптмана «Перед сходом сонця», «Самотні», «Колега Крамптон», «Боброва шуба», «Затоплений дзвін», «Міхаель Крамер» у співвіднесеності з творчістю українських драматургів І. Франка, Лесі Українки, В. Винниченка.
В диссертации системно исследуются константные и переменные жанрово-стилевые особенности драмы Гергарта Гауптмана с позиций сравнительного литературоведения (генезис, становление, натуралистические принципы, концепция личности, поэтика конфликта). Рассматривается эстетическая и философская эволюция художественного мышления драматурга, стилевая специфика его письма – синкретизм натурализма с новоромантикой и символизмом. Обосновано общие и отличительные начала, которые определяют принципы натуралистического объективизма в драмах Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», «Праздник примирения», «Одинокие», «Ткачи», «Возчик Геншель», «Розе Бернд», «Перед заходом солнца» в компаративном сопоставлении с произведениями И. Франко, Леси Украинки и В. Винниченко. Проведён анализ эстетической концепции личности, очерчена специфика поэтики конфликта в пьесах Г.Гауптмана «Перед восходом солнца», «Одинокие», «Коллега Крамптон», «Бобровая шуба», «Потонувший колокол», «Михаель Крамер» в ее соотнесённости с творчеством украинских драматургов И. Франко, Леси Украинки, В. Винниченко.
Constant and changeable genre and style peculiarities of the Hauptmann drama analysed through the prism of comparative literary criticism are systematized and studied in the present dissertation. At the same time the dissertation provides insights into the aesthetic and philosophical evolution of the playwright’s literary thinking. The essence of Hauptmann’s thinking is examined in connection with the traditions which were formed for many epochs and enriched the world literary process. G. Hauptmann’s invaluable contribution to the development of the literary progress, which took place in Germany in the 80–90-ies (19-th the first half of the 20-th centuries) is analysed in detail in the dissertation.
The dissertation provides a systematic genre and style classification of G. Hauptmann’s drama works; it studies the peculiarities of genre and composition forms, the palette of G. Hauptmann’s works on the basis of genre definitions of the dramas «Before Dawn», «The Peace Festival», «The Weavers», «The Beaver Coat», «Florian Geyer», «The Rats», «And Pippa dances!».
Захист відбувся “ 11 ” квітня 2007 року о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-23T12:59:44Z
2012-01-23T12:59:44Z
2007-03-07
 
Type Thesis
 
Identifier Вишинський, В. С. Жанрово-стильові особливості драми Гергарта Гауптмана: натуралістичний об'єктивізм (німецько-українські типологічні паралелі) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / В. С. Вишинський ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1389
 
Language uk